Velikonoce 2010 - Celia Fenn

Velikonoce 2010 - Celia Fenn

Velikonoce 2010: Vzestup, Transformace a Cesta k „Pravému Partnerství“

Je těžké uvěřit, že toto roční období je opět tady! Velikonoční víkend se blíží. Tady v Jižní Africe začínají čtyřdenní prázdniny, kdy si všichni udělají malou dovolenou na pobřeží a oslavují poslední chvíle odpočinku na slunci předtím, než přijde studené počasí a Zima. Minulý rok jsem tuto dobu trávila v Brazílii a připadá mi, že se za ten poslední rok v mém životě opravdu hodně stalo. Rozhodně procházíme změnami a transformací za vysoké rychlosti!

Ale zpátky k Velikonocům. Podle křesťanské tradice to jsou oslavy Smrti a Vzkříšení Ježíše Krista. Ale ve skutečnosti jde o přezkoumání (rekonstrukci) odvěkého archetypálního příběhu o smrti Mužského principu a jeho zázračném znovuzrození a vzkříšení skrze Ženský princip. Tento příběh je tak starý jako příběh z dob Sumeřanů, kde Bohyně Innana sestoupí do podsvětí, aby zachránila svého smrtelného muže a přivedla ho zpět k Životu, nebo z dob Egypťanů, kde Bohyně Isis poskládá roztroušené údy svého zavražděného manžela Osirise a počne s ním zázračné dítě jménem Horus, skrze kterého se znovuzrodí mužský princip Duchovního Válečníka.

Jak se tento starověký příběh stal hlavní součástí oslav Křesťanského roku? V případě křesťanského příběhu šlo skutečně o mužský a ženský princip zosobněný Jeshuou a Marií Magdalénou. Přišli na Zem jako Avataři a zaseli v západním světě semínka Nového Vědomí, které nazýváme Kristovo Vědomí. Stalo se tak díky práci a učení obou z nich v Izraeli a později Máří Magdalény ve Francii. Semínka Kristova Světla, která v současnosti vzkvétají, byla zaseta před 2000 lety. 

Takže, jak se Velikonoce, vajíčka a zajíci pomíchaly s příchodem Kristova Světla? Velikonoce (Easter) nesou podobu jména Bohyně Ostary (Astarte), což je jen další podoba jména Innana, která byla oslavovaná jako Bohyně Plodnosti a Tvořivosti. Vajíčka a králík (zajíc) jsou jasné symboly plodnosti a byli připojeni k příběhu katolickou církví tak, jak je převzala od pohanských kmenů v Evropě ve jménu křesťanství. Katolická církev spojila pohanské obrazy, modly a symboly s novým učením. A tak se pradávné oslavy plodnosti propojily s příběhem o smrti Krista a s procesem Vzestupu.

Vzestup je schopnost posunout se za hranice duality Třetí Dimenze  - do nádherného proudu Lásky a Zázraků Vyššího Vědomí Páté Dimenze. Toto učili Kristovy Avataři spolu se zaměřením na Srdce, Bezpodmínečnou Lásku a Jednotu všech věcí. Zdá se tedy příhodné, že se toto starověké učení o vykoupení a spáse Válečníka skrze Bohyni stalo součástí příběhu o Vzestupu a máme si to uvědomit právě v této době. Všechno má svůj účel a důvod!

V případě Jeshui a Marie Magdaleny, po smrti Jeshui ve Svaté Zemi, to byla Marie Magdalena jako Ženská podstata, která nesla Semínka Světla do Francie a pečovala o Kristovo Vědomí v západním světě, dokud nenastal ten pravý čas pro „Druhý příchod Krista“ nebo „Vzestup“ Lidstva na úroveň Páté Dimenze, neboli Kristova Vědomí. „Dítě“, které se narodilo z jejich Posvátného Partnerství, bylo symbolické dítě - Nové Vědomí Země - které mělo pozvednout Lidstvo do Páté Dimenze po dlouhém období Temnoty.

Pro mě je čas Velikonoc vždy časem projevu vděčnosti za život Jeshui jakožto Mužské Kristovské energie, která přinesla Semínka Světla. Ale je to také čas oslavit život Marie Magdalény jakožto Ženské Kristovské energie, která vzala tato semínka do Evropy, kde o ně bylo pečováno těmi, kteří nesli toto Světlo ve své DNA a zajistili, aby se v pravý čas zrodilo „Dítě Světla“ do Srdcí Lidstva a aby mocné energie „Konce Času“ tohoto cyklu zajistily, že se toto „Dítě“ - Nové Vědomí Lidstva - zrodí jako Nové Vědomí Lásky a Jednoty.

Podstata velikonočního času a příběh Kristovské energie se dá také shrnout původním americkým výrazem - „Pravé Partnerství“, nebo jak sama říkám „Posvátné Partnerství“. To je, když energie plynou v dokonalé Harmonii a Souladu s Božskou Vyšší vůlí a vytváří tak Božskou Harmonii a Radost. Jak jsem psala už v předcházejícím blogu, v našich životech na Zemi jde hlavně o Vztahy a Partnerství! Naše životy a naše tvořivost je spojená s naší schopností spolupracovat a tvořit spolu s ostatními. Plně vstoupit do Páté Dimenze znamená přivést tyto Vztahy do Pravé Rovnováhy a vytvořit Posvátný Vztah a „Posvátné Partnerství“.

Hlavní pozornost v tomto období od teď až do roku 2012 bude rozhodně zaměřena na tento aspekt našeho duchovního růstu a Vývoje – nalézt Harmonii, Rovnováhu a Pravé Partnerství. Zvláště toto bude hlavní součástí cesty, na které vytváříme vztahy, které ztělesňují vzájemné působení a součinnost Mužského a Ženského principu.

V minulosti jsem hodně pracovala s energií Dvojplamene (angl. „Twin Flame“), což je další způsob jak popsat sílu Posvátného Vztahu nebo Spojení mezi Duchovními Partnery (Partnerství Duše), kteří v sobě i v partnerství ztělesňují Mužský a Ženský princip.

Zjistila jsem, že vznikla spousta nedorozumění a pokřivení ve způsobu, jakým lidé tato partnerství vnímali. Za prvé, mnoho lídí se mylně domnívalo, že vztah s Dvojplamenem má být romantický vztah, který končí svatbou a rodičovstvím a bude šťastný až na věky přesně podle typického maloměšťáckého rodinného obrázku naší pop kultury. Tak je to pravděpodobně proto, že naše kultura je tak zakořeněná v typickém ekonomickém rodinném modelu, že lidé těžko nacházejí pochopení pro vztahy, které překračují tyto parametry. Celá myšlenka „rodiny“ je záležitostí „rodičovské smlouvy“ mezi těmi, kteří chtějí mít děti a dušemi, které se skrze ně touží inkarnovat, a to není součástí energie Dvojplamene (Twin Flame) nebo Posvátného Spojení. Účelem Posvátného Spojení je ztělesnění Mužského a Ženského principu jako přímého zrcadlení Jednoty Božských Energií ve Zdroji. To vytváří ohromné pole Tvořivé Síly, která vyjadřuje Božskou Lásku a může velmi rychle přivést lidi do probuzeného stavu plného Vyššího Vědomí. Je to Božský Dar, se kterým by se mělo zacházet s hlubokým respektem a velikou úctou.

Samozřejmě, že když vstoupíme do romantického vztahu, nebo do rodičovské/rodinné smlouvy, tak tyto dohody také potřebují patřičné ocenění a hluboký respekt k darům, které v sobě nesou, aby se Bytí v Posvátném Vztahu rozšířilo do všech úrovní a oblastí našich životů.

Teď se ale opět vrátíme k Dvojplameni neboli Posvátnému Sjednocenému Vztahu. Potom, co lidé zjistili, že u Dvojplamene jako aspektu Posvátného Spojení jde především o splynutí energií Duší, mezi probouzejícími se bytostmi se bohužel projevil sklon těšit se ze spojování energií Ducha a zatoužili po tomto „spojení“ pokud možno s tolika lidmi, kolik je jen možné. To je všechno samozřejmě v naprostém Božím pořádku. Probouzející se Bytosti si mohou spokojeně užívat spojování duchovních energií a těšit se z komunikace na hlubší úrovni, ale tohle také není "Posvátné Spojení". Je to spíše jakýsi druh Objetí Posvátnou Rodinou. 

Posvátné Spojení a Jednota je, když dvě Plně Vědomé Bytosti spojí své energie v Srdečním Centru a pak tuto energii rozšíří do Duchovní Roviny a ukotví do Pozemské Roviny, takže představují Spojení Božské Lásky, Mužské a Ženské podstaty vyjádřené jako Božská, Bezpodmínečná láska. „Plamen“, který tak vzniká a nazývá se "Plamen Zlaté Růže“, je udržován v Duchovním Srdci každého jednotlivce a ve společném „Jednom Srdci“, které vznikne, když se dvě energie stanou „Jedním s Božským Srdcem“ a společně vytvoří Posvátnou Jednotu Světelného Těla, které je vyjádřením Spojení Nebe a Země.

Ano, je to opravdu nádherná zkušenost! Ano, začíná být možná a dostupná pro stále více a více Vědomých Bytostí v tomto čase Změny a Transformace! Ale také to ovšem vyžaduje skutečný závazek, zájem, pozornost a kuráž. Chce to pořádnou odvahu rozvinout v sobě schopnost hluboké důvěrnosti a intimity k jednomu člověku a vzdát se přelétavosti od jedné osoby k druhé v dlouhé řadě „nepropojených“ energetických spojení, která možná považujeme za Posvátné Svazky, ale chybí jim hloubka, intimita a půvab opravdového Posvátného Spojení, jak je tomu v „Pravém Partnerství“. 

Nejde ani tak o to najít tu „pravou“ osobu, jako spíš o to mít odvahu a sílu odevzdat se Proudu a Procesu Lásky, když si tě najde. Láska tě stále hledá a žádá tě, aby sis dovolila hluboko se ponořit a odevzdat Posvátnému Spojení. Není to něco, co je těžké nebo co může být nalezeno nějakou šťastnou náhodou. Je to přirozený proces, stejně jako dýchání, ale tohle je velmi hluboké dýchání, takže se můžeš rozpínat a růst.

Když se zřekneme a vzdáme Hollywoodských/Bollywoodských stylizací a návodů, jak vyjádřovat lásku skrze Sex a mladistvou Krásu a Rozmnožování (plození), objevíme novou úroveň vědomí, kde budeme volně plynout k Vyjádření Lásky jakožto Posvátného Daru, který spojuje Nebe a Zemi v mnoha směrech a v souladu s Posvátnou Smlouvou.

Pro ty z vás, kteří si přejete zažít Božské Posvátné Spojení - nejde o to hledat toho pravého partnera či partnerku, ale být ochoten „zemřít“ o své Vůli (vnitřní mužská podstata) tak, abys mohl být znovuzrozen skrze Lásku (vnitřní ženská podstata). Když se Vůle dostane do Rovnováhy s Láskou vyjádřenou skrze Duši a Ducha, pak můžeš být znovuzrozen do Vyššího Vědomí a zažít Lásku na Vyšší oktávě spojení Nebe a Země. Můžeš vstoupit do Souladu s Božskou Vůlí a vyjádřit Božskou Lásku skrze Rovnováhu a Partnerství.

Takže... máme před sebou Velikonoce..... tuto roční dobu, kdy můžeme oslavovat Posvátnou Lásku, Znovuzrození a náš Vzestup vstříc Božské Vůli a Harmonii!

© Celia Fenn, 28. března 2010 v Jižní Africe.

Zdroj: originál najdete na www.starchildglobal.com

Podmínky pro kopírování článku:

"Do češtiny pro www.astrohry.cz přeložila Barča a Daniela. Tento článek a překlad je možné volně kopírovat a dále rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka se zdroji a aktivními odkazy."