Rovnodennost - Březen 2011 - Celia Fenn

Rovnodennost - Březen 2011 - Celia Fenn

 

ROVNODENNOST V BŘEZNU 2011

 ZROZENÍ VĚDOMÍ JEDNOTY

Po velkou část tohoto měsíce jsem se pokoušela něco napsat, ale pokaždé, když se posadím a chci psát, mám pocit,  jako by mi něco říkalo ,,ne, přestaň, takhle ne”.  Změny za posledních několik týdnů jsou tak nedozírné, že se skoro nezdá být přiměřené dělat nadále věci postaru. Rodí se cosi nového,  jakési nové vědomí a nový způsob existence…  a stejně jako většina z vás  se stále ještě pokouším pochopit, jakým způsobem vyjadřujeme a vnímáme svou cestu do této nové fáze našeho vývoje.

Takže toto není přímo channeling, ačkoliv mnohé z informací pocházejí z channelovaných zdrojů, s nimiž pracuji, včetně archanděla Michaela a energií  velryb a delfínů. Jde spíše o mé vlastní pozorování hlubokých změn z perspektivy pozemské reality a naší zkušenosti zdejšího spolu-tvoření  spolu s Duchem. Zabývám se channelingem již mnoho let a mám k tomuto procesu velký respekt,  došla jsem však k poznání, že se - v důsledku našeho posunu do této nové doby ,,vědomí jednoty” - změní naše chápání procesu channelingu, protože pochopíme pravou povahu toho, co pro nás tento posun do nové reality znamená.

Měníme své vnímání toho, Kdo a Co jsme, protože docházíme k novému porozumění  s ohledem na naše místo v Kosmické realitě. A ohledně toho, jaký k sobě navzájem máme v oné nové skutečnosti vztah. Dochází k tomu takovou rychlostí, že většina z nás se po  změnách a posunech stále ještě potácí. 

Již jsme nějakou dobu věděli, že se Země chystá na tuto změnu, a tak to pro nás není žádné překvapení, ale překvapivá je forma, kterou to nabírá, a též to, jak velkou rychlostí jsme tlačeni k tomu, abychom se přizpůsobili. Myslím, že většina z nás si představovala, že nová realita bude velmi podobná té staré, jen bude o mnoho lepší.

A myslím, že  mnohem lepší než je bude, jakmile zakotví v plné míře na svém místě, jenže právě nyní procházíme fází přechodu ze starého do nového, a právě tato současná rovnodennost je okamžikem, kdy zařazujeme nejvyšší rychlost a vjíždíme do změn rychlostí, která bude lidskou myslí nepochopitelná a neobsáhnutelná.

Možná to zní strašidelně, neboť jsme si v tomto věku logiky a rozumu zvykli na sílu rozumové mysli a máme pocit, že bychom měli být schopni všechno vysvětlit a řídit, dokonce i v naší duchovní  zkušenosti. Uvěřili  jsme, že naše schopnost tvořit a spolu-tvořit znamená, že všechno ve své realitě ,,máme pod kontrolou”. Nuže, my jsme na vyšší úrovni, ale nejsme na úrovni, kdy bychom byli schopni si promyslet svou cestu tímto přechodem nebo nalézt cesty, jak ji učinit alespoň zdánlivě pohodlnou.  Jestliže se na tento proces zaměříme čistě na mentální a emocionální úrovni, budeme se cítit velice nepříjemně.

Existuje pouze jeden způsob, jak to vyjádřit… věk mysli skončil… vstoupili jsme do nové fáze naší evoluce. Aby nám naše realita začala dávat smysl, stejně jako to, co přijde v následujících měsících, potřebujeme něco jiného.

Koncepce Mayského kalendáře a Deváté vlny snad vysvětluje tento rychlý posun do nové fáze existence, kde mysl zatím nějak není schopna pochopit, co se děje. Ano, víme, že musíme vstoupit do svého srdce, to nám bylo řečeno, jenže co to vlastně znamená?

Když jsem se na toto zkoušela navnímat prostřednictvím channelovaného materiálu, musela jsem se vypořádat se dvěma pojetími:  jedno se týká přirozenosti Lásky a Božské Lásky, a tím druhým je samotné Vědomí Jednoty. V posledním nezveřejněném poselství od Archanděla Michaela je láska definována jako ,,Božská tvůrčí inteligence”.

To, co my zakoušíme jako Božskou Lásku, je  rozvíjením Inteligence, která tvořila a skrze tuto zkušenost tvoření se vyvíjí.  Jsme součástí onoho proudu Lásky a vyjadřujeme tuto lásku tím, kým jsme. Jsme-li v souladu s oním proudem Lásky, jsme schopni ji vnímat jako podporující, požehnanou  a krásnou.  Pokud se od onoho proudu Božské tvůrčí inteligence  v jeho tvořivé roli vzdálíme, vnímáme opačnou stránku této energie… nedostatek tvořivosti a rozklad umožňující, aby povstaly nové formy, které Božskou tvůrčí inteligenci opravdu vyjadřují.

Zdá se, že to takto funguje… dávné národy to věděly, a stejně tak to vědí domorodé národy. Musíte žít v harmonii s přírodou a respektovat ji, jinak zjistíte, že se vzdalujete od Božské tvůrčí inteligence, a budete pak nahrazeni novým stvořením. Díky své duchovní práci v posledních desetiletích též víme, že tato Božská tvůrčí inteligence, již bychom mohli nazvat Bůh, nám dala příležitost spolupracovat na tom, abychom  sami sebe uvedli do souladu s oním Proudem a byli součástí stvoření Nové Země, jež bude vyjadřovat Božskou tvůrčí vůli. Vše je v Božském pořádku a je to to, co jsme si přáli a na čem jsme pracovali.

To, co se děje nyní a bude se dít v budoucnu, je výrazem Božské tvůrčí inteligence a Lásky v té nejvyšší podobě. Tím si můžeme být jisti.

Mám za to, že to bude první místo, kde budeme muset přijmout, že mysl bude mít obtíž pochopit mnohé z věcí, k nimž v naší realitě dojde. Nebude to čisté a úhledné, a my nebudeme mít žádný vliv na mnoho věcí, k nimž dojde na osobní či celosvětové úrovni. ,,Řízení” bude předáno vyšším úrovním naší bytosti a těm úrovním, jimž říkáme Duch, andělé a nebeské bytosti.  Té úrovni naší bytosti. Božskému záměru můžeme sloužit  jedině tehdy, když se manifestuje v našich životech.  Právě tam se musíme ,,vyvíjet” a být ochotni ,,naslouchat” srdci. Já bych srdce definovala jako příjemce  Božské vůle a pravdy. Budeme muset naslouchat uvnitř, abychom uslyšeli onen hluboký hlas Božské vůle a pravdy, jež je v nás.

V tomto směru pomáhají právě channelingy. Ti, kteří jsou čistými prostředníky, jsou schopni se napojit na tuto úroveň reality a spojit se s tím, co je v oněch vyšších dimenzích tvořeno a žito, a přeložit to do formy, jež je mysli srozumitelná. V podstatě by však čistý prostředník měl nabízet zkušenost ,,již poznaného”, neboť to odpovídá tomu, co je na hlubší rovině již známo, ale nyní si to proráží cestu na mentální úroveň, aby to bylo uchopitelné myslí.

V minulosti naši předci chápali důležitost ,,hlubokého vědění” a této funkci sloužili  šamani a věštci, kteří byli schopni kráčet a tančit v čase snů a přinášet zpět ,,poselství” těch, kdož sloužili Božské tvůrčí inteligenci na vyšších rovinách stvoření.  My jsme se však vyvinuli do stádia, kdy jsme začali důvěřovat více mysli než Hluboké inteligenci, a neslyšeli jsme jasně hlas  Hluboké moudrosti. Zapomněli jsme naslouchat vizionářům a těm moudrým, a začali jsme následovat mysl.

Inu, dá se říci, že to vše až do tohoto bodu bylo součástí vývoje naší planety a našeho druhu, a vše bylo v Božském pořádku tak, jak to bylo. Ale vzhledem k tomu, že děláme další krok ve svém vývoji, stalo se pro každého z nás nezbytným  hluboké poznání  jako způsob uvedení se v soulad s Božskou tvůrčí inteligencí.  Potřebujeme spíše cítit a vědět, než myslet.

Tak tedy, když já toto píši a vy to čtete, budete muset - kromě čtení svou myslí - pravdu ,,vycítit”. Obě úrovně by se měly zapojit společně, protože právě to znamená žít v souladu se srdcem… srdce vede a mysl následuje.

Vplynutí do Vědomí Jednoty

Další otázka se tedy zdá týkat toho, jaké přesně vědomí jednoty bylo a čím se bude lišit od vědomí, jež jsme zažívali doposud.

V našem moderním světě se klade velký důraz na jednotlivce a individuální vědomí, a šla bych dokonce tak daleko, že řeknu, že ta ,,individualita” byla tím největším ,,mýtem” věku mysli. V nové realitě budeme muset čelit základní pravdě, že zatímco sami sebe můžeme vidět jako ,,individuální entity” nebo ,,individuální vyjádření” energie, jsme ve skutečnosti všichni vyjádřeními Jediné tvůrčí inteligence, která nás potřebuje k tomu, aby mohla růst a zakoušet sama sebe. Jsme vlastně ,,iluzí” v tom smyslu, že nemáme žádnou oddělenou existenci, čili jsme všichni nějakým způsobem ,,kanály” k vyjádření  Božské energie. Jinými slovy: existuje větší a mocnější bytost, jež se vyjadřuje naším prostřednictvím a skrze všechno stvoření, a tato bytost určuje směr Stvoření, nikoliv my.

Tedy, máme spoluúčast… v této nové realitě jsme vyzýváni k pochopení, že jsme nyní spolustvořiteli v tom smyslu, že můžeme pracovat s touto energii, abychom zjistili, jak  by se nám líbilo, kdyby byla tato energie  manifestována z naší strany, avšak musíme to dělat v souladu s  oním větším  prouděním  energie.

Ano, všichni jsme to věděli… rádi říkáme ,,jsme Jedním” a ,,Namaste”… jenže pak dále jednáme, jako bychom vlastně byli ,,jednotlivci”. Nepokouším se popřít či potlačit naši bytost, ale dle mého vnímání jsme spíše ,,směsicemi”.  V poslední době jsem si uvědomila, že má identita je identitou všech lidí, s nimiž jsem se ve svém životě setkala a s nimiž jsme se navzájem ovlivnili. Vskutku jsme Jedním, každý z nás  se stává součástí těch druhých, zatímco den po dni  hrajeme svou roli v jejich životech a oni v těch našich.

Toto pojetí je do jisté míry neuvěřitelně osvobozující. Nejsme již více svazování koncepcí obviňování a pocitu viny za věci, které se v životě možná ,,nepovedly”.  Jestliže jsme schopni pochopit, s čímž jsme již v poslední době začali, že se všichni nacházíme v proudu této energie, pak rozumíme tomu, že to, co vyjadřujeme, pochází z onoho rozsáhlého zdroje, jenž je větší než my, a že – jak věděli naši předci – udržování širšího společenství ve stabilním a harmonickém stavu je klíčem k tomu, aby lidí žili šťastné,,individuální” životy, a ne obráceně.  Velice pomalu to znovu zjišťujeme.

Nyní máme obrovskou celosvětovou komunitu a musíme se postavit čelem k tomu, jakým způsobem je nedostatek rovnováhy ve společenství jako celku vyjádřen v naších každodenních životech coby nedostatek rovnováhy v nás jako ,,jednotlivcích”. Pozvolna docházíme k poznání, že to,  co je vyjádřeno na naší planetě, postoupilo natolik do ,,destruktivní” fáze Božské tvůrčí inteligence, že je pro nás těžké se uvést do souladu s tvůrčími a pozitivními aspekty naší nejhlubší bytosti.

Klíčem je soucit

Takže, v tomto bodě byste se mohli zeptat… jak se jako ,,jednotlivci” a v rámci komunit  začneme znovu slaďovat s onou hlubší vnitřní moudrostí a pravdou v nás?

Já to chápu tak, že klíčový je soucit… nejkrásnější z energií obsažených v Božském ženství, která  se vrací z dálek exilu, kam byla vykázána v posledních obdobích našeho vývoje během nadvlády patriarchálních forem náboženství a filozofie.

Soucit je formou Božské Lásky vyjadřující opravdové porozumění Božské tvůrčí inteligenci jako Lásce a přirozenosti Vědomí Jednoty.

Vyjádřit soucit znamená vědět, že cokoliv postihne jiného ,,jednotlivce” nebo skupinu jednotlivců, děje se to také vám a ve vás, protože k čemukoliv dochází na oné hluboké úrovni,  to způsobuje, že tentýž výraz je také vaší součástí.

Proto je tolik citlivých lidí schopno fyzicky ,,cítit” intenzivní příznaky, když dochází ke katastrofám nebo když probíhají sluneční erupce nebo magnetické bouře. Cítí ve svém fyzickém těle, co se na nejhlubší úrovni děje v jejich kolektivním ,,Já”.

Události, k nimž právě nyní dochází v Japonsku, a také na Středním východě, jsou všechny úvodem do Vědomí Jednoty. V minulosti jsme mohli mít za to, že takováto ,,lokální” tragédie, bude mít na ,,nás” malý vliv – na nás, kteří žijeme v rozvinuté a civilizované společnosti. Byli jsme zvyklí vidět katastrofy jako cosi, co se děje lidem kdesi daleko v nerozvinutých  zemích. Několik dní jsme se dívali na obrázky, možná jsme přispěli nějakým finančním obnosem, a pak pokračovali ve svých všedních životech.

Nyní máme v rozvinuté zemi prvního světa katastrofu, která za pár dní nezmizí. Pokračující problémy s jadernou elektrárnou budou dále ovlivňovat Japonsko a celosvětovou společnost, což povede ke vzniku všemožných otázek ohledně způsobu našeho života a toho, jak vytváříme a spotřebováváme energii. Vliv na  zdraví pocítíme v rozvinutých zemích a bude narůstat povědomí o tom že jaderná energie je nejen škodlivá, ale také ,,špiní” životní prostředí. Zrovna jsem myslela na intenzivní  znečištění, jež jsem viděla při své návštěvě v Port Hope v Ontariu, kde se zpracovává uran pro jaderný průmysl Severní Ameriky.

Způsob naší odezvy určí, zda přežijeme až do Nové Země. Nová Země existuje… Božská tvůrčí inteligence nám již dala najevo, že právě tam směřujeme.

V této chvíli jsme přetáčeni o 180 stupňů – z naší stezky destrukce na stezku nového stvoření. Jinými slovy: přecházíme ze staré reality individuálního vědomí třetí dimenze do nové skutečnosti Vědomí Jednoty páté dimenze.

Jak budeme reagovat? Jak vstoupíme do Vědomí Jednoty? Nemohu říci, že to vím, vím jen, že vstoupíme. Důvěřuji v lidskou andělskou bytost, jíž jsme. Přizpůsobíme se a sjednotíme se se svým osudem. Proto tu jsme! K tomu jsme byli zrozeni – abychom se stali vyjádřeními Boží vůle vyrovnávajícími se na téhle hmotné úrovni s novou realitou.

Věřím, a jsem si jistá, že vy také,  že kosmos je výrazem Božské lásky a že cokoliv  je zamýšleno, to bude pro nejvyšší dobro a bude vyjádřením velké Lásky.

Můžeme se s tímto uvést v soulad tím, že staneme vyjádřením Lásky.

Můžeme se s tímto uvést v soulad  tím, že se staneme nástrojem Božího Světla.

Ano… to také víme… kdesi hluboko… ale stále se pokoušíme zjistit, jak to udělat  ve svých každodenních životech a ještě se budeme chvíli přizpůsobovat.

Ale jednou z věcí, jimiž jsem si jistá, je, že budeme muset vstoupit do soucitu skrze propuštění své fixace na své individuální Já a svůj dostatek a štěstí, a přejít k pochopení zdraví a hojnosti (celosvětové) komunity. Odedávna jsem měla problém s oním druhem ,,vědomí hojnosti”, tak jak je v současnosti ,,prodáván”  v programech typu ,,The Secret”, kde se lidé učí usilovat o individuální bohatství a co, připusťme to, podporuje chamtivost. A problém mám i s  přesvědčením, že pokud já ,,na sobě pracuji”, dělám dost. To mi připadá asi jako bych - když vidím, že na druhém konci světa lidé hladoví – zašla do supermarketu a  zajistila si opravdu skvělé jídlo, a znamenalo by to, že se dobře mají všichni. Ke vstupu do opravdového soucítění a pro zajištění, že se to ,,jídlo” dostane ke každému a nikoliv jen na mou překypující tabuli, je zapotřebí čehosi více než tohoto.

Jak… to zatím nevím… ale to je ta výzva, jíž čelíme jako skupina, když zahajujeme přechod do nové reality, kde budou mít všichni to, co potřebují a budeme žít v harmonii s přírodou a Zemí, jak bylo zamýšleno.

Mám podezření, že indigové a křišťálové děti nám ukáží cestu kupředu. Vím, že existuje spousta indig, která mají větší schopnosti, než jen vynalézt facebook…. Mohou stvořit technologii, jež potřebujeme k vyjádření našeho soucitu a lásky na hmotné úrovni - a doopravdy.

A my budeme žít v proudu Božské tvůrčí inteligence namísto v ničivém protiproudu.

Vstříc 11/11/11: Listopadová brána/portál

Když vstupujeme do období rychlých změn, mohlo by se nám zdát, že je toho na nás moc. Můžeme si na mnoha úrovních připadat unavení a můžeme zjišťovat, že staré způsoby práce a existence jednoduše již vůbec nefungují. Ale to je jen to, co vnímá naše mysl.

Na vyšší úrovni postupujeme ke svému Osudu, ke své schůzce se stvořením Nové Země, a ve skutečnosti k novému kosmu, novému úsvitu. Nejsme schopni tento proces ovládat, můžeme se ho jen účastnit takovým způsobem, jenž oslovuje naše srdce a naši hlubokou moudrost a vědění. V této fázi nebude naším průvodcem mysl, jen srdce se v tom vyzná!

Než nastane konec října a hvězdná brána 11/11, budeme s onou novou skutečností sladěni. Půjde o krátké, přestože intenzivní, období posunů a změn. A vy tam na severu, připravte se na léto, jež svou intenzitou překoná to loňské! A ano, já se k vám znovu připojím ve vašich zkušenostech. Minulý rok jsem cestovala a zažila vulkán na Islandu a jeho působení na Evropu a také obrovské požáry v Rusku a jeho vliv na Moskvu. V těchto případech bylo nezbytné pracovat na hluboké úrovni  s energiemi živlů, aby bylo podpořeno udržení rovnováhy. Myslím, že to bude nadále naše role v tomto období… udržet rovnováhu v partnerském vztahu se Zemí a umožnit Božské tvůrčí inteligenci, aby se ubírala svým směrem skrze jakékoliv posuny a změny, kterých je zapotřebí k tomu, abychom se ve Vědomí Jednoty sladili se svou novou stezkou kupředu.

Takže, zatímco vstupujeme do tohoto období po rovnodennosti, můžeme jen pokračovat kupředu v naprosté důvěře, že to, co zakoušíme, je v dokonalém souladu s tím, co je na vyšší úrovni plánováno, a že nás to zavede tam, kde v Božském řádu být máme.

V srdci Božské Lásky

Jsme Jedním!

Celia Fenn

https://www.starchildglobal.com/
© 2010-11 Celia Fenn and Starchild Global

(Reprodukce celku nebo částí tohoto českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro
www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)