Jarní Rovnodennost - 20. března 2010

Jarní Rovnodennost - 20. března 2010

20.března přesně v 18:32 SEČ vstoupí Slunce do ohnivého znamení Berana a nastane Jarní Rovnodennost. Čeká nás vyrovnání polarit, rovnováha dne i noci. Níže přikládám inspirativní článek k tématu.

První jarní den z pohledu 13-ti měsíčního mayského lunárního kalendáře

Milí přátelé, 20. březen je v letošním roce dnem jarní rovnodennosti. Zároveň patří mezi tzv. portálové dny. To je příslibem přívalu silných duchovních energií pro nové začátky.

Pojďme se společně podívat s jakým mayským slunečním symbolem je zítřejší den spojen. Připomeňme si, že Mayové pokládali dvacet slunečních  symbolů za brány ke Slunci a tím pádem i k Velkému Duchu (Hunab Ku). Třináct čísel pro ně bylo impulzem, díky němuž se k těmto branám dostávali. Pokud jimi projdeme, dostaneme se do vůbec nejhlubší možné reality – k místu svého spirituálního původu.

20. březen 2010 je spojen s glyfem IMIX (čti í´míš) a číslem 7.

Mayský význam: prvotní nerozdělené vody, drak

Drak je posvátná síla vystupující z hloubi oceánu. Všechno pochází z vody a zase se tam navrací. Jedná se o mateřskou bytost, která ve všech mýtech symbolizuje prapočátek světa. Nese v sobě energii stvoření a je rodičkou všeho živého. Je na počátku všeho. Nepotřebuje se na nic ptát - vždy ví přesně to, co potřebuje vědět. Bezpodmínečně důvěřuje životu. JE. Ví, odkud jsme přišli i kam jdeme. Imix je Pramatka, jež miluje všechno a všechny bez rozdílu. Sytí a ochraňuje nás svým tělem. Dává nám dar života. Je symbolem nového stvoření a nového života.

Imix nás vyzývá, abychom rozvíjeli důvěru v život a hlavně ve své vlastní síly; abychom živili dobře sami sebe a pracovali na své sebedůvěře.

Výzvou tohoto glyfu je nedostatek sebelásky a pocit, že nejsme hodni darů. Možná cítíme  nedostatek spojení nebo důvěry ve zdroj Boží péče (Imix znázorňuje Velkou Matku). Mít prvotní důvěru znamená rozhodovat se bez záruk, s vědomím, že budeme mít vždy vše, co na své cestě potřebujeme. Je to o  hluboké důvěře v procesy, které probíhají v naší současné evoluční spirále.

Veškerý život v 3D vesmíru se pohybuje po spirále. Imix nepředstavuje pouze pohyb po této spirále v prvotních vodách stvoření, ale také velké mystérium, spirálovitou cestu evoluce z těchto vod.

Meditace pro Imix zní: “Prvotní nádobo tajemství, vířivá spirálo, oživ mě, probuď ve mně pradávnou důvěru v tvou lásku.”

Imix také představuje siločáry energetické matrice, které vypadají jako vesmírná pavučina propojující všechny body v prostoru a čase. Tato energetická síť se nazývá “krystalická mřížka”. Touto mřížkou jsou propojeny vyšší hologramy reality s naší realitou. Imix tak ztělesňuje jednotu všech věcí se Zdrojem.

Milí přátelé, energie tohoto dne může představovat výzvu pro vaši důvěru – ať se týká osob nebo situací. Je čas zamyslet se nad tím, jak jste na tom – cítíte se být dostatečně naplněni svým životem, pocity, myšlenkami a jednáním? Důvěřujete tomu, že všechno ve vašem životě je dobré a má to být přesně tak, jak to je?

Možná zjistíte nebo si uvědomíte, že jste “zanedbali svou výživu”; třeba se cítíte podceňováni a jste konfrontováni s obavami, pramenícími z nejistého přežití v okolním světě. Energie dnešního dne vám nabízí cestu do hlubin, kde si můžete odpočinout a znovunabýt důvěru, že vše, co potřebujete, si k vám přirozeně najde cestu samo.

Zkuste se zamyslet i nad tím, jak jste na tom v souvislosti s dáváním a přijímáním – zda jste schopni přijímat nebo podléháte nutkání jen dávat. Možná jste se učili, že je lepší dávat než brát. Ale dávání a přijímání tvoří uzavřený cyklus – samotný vesmír je založený na spirálovitém vdechu a výdechu dávání a přijímání. Je potřeba se naučit obojí – dávat i přijímat. Ale nezapomeňte, prosím, že jestliže dáváte druhému něco, co pro vás není dost dobré a co sami nechcete, nedali jste mu nic!

Na energii Imixu se můžete zkusit napojit i s pomocí příslušné mudry. (Mudra je posvátné symbolické gesto prováděné pohyby rukou a tělem, které je určeno k vyvolání určité energie.)

Mudra pro IMIX: Ruce spojte pohodlně do kolébky v úrovni břicha.

Afirmace: “Mám bezvýhradnou důvěru ve zdroj Boží péče.”

“V každém okamžiku mého života je o mě dobře postaráno.”

Moji milí, zkuste se dnes ponořit do hlubokých vod svého podvědomí, požádejte o pomoc vaše Vyšší Já i duchovní průvodce a poproste je, aby vám pomohli zvědomit váš nejprimárnější strach. Mentálně se napojte na svůj Zdroj a poproste o rozpuštění vašeho strachu. Postavte se mu zcela vědomě! Zaměřte se na to, kde tento strach cítíte ve svém těle. Cítíte-li jej nejvíce v okolí srdce, vědomě se do toho místa vciťte. Pociťujete-li strach více v solární pleteni, zaměřte svou pozornost tam. Zkuste strach ve svém těle spatřit. Poproste o pomoc svého strážného anděla nebo duchovního průvodce, aby vám ukázal symbol, jenž odpovídá vašim představám o tomto strachu. Vědomě frekvence strachu vnímejte a nepovolujte dříve, dokud všechny nevystoupí na povrch vašeho vědomí. Potom se napojte na čistou, krásnou energii, která k vám proudí ze Zdroje, a vnímejte, jak zvolna váš prastarý strach rozpouští.

Můžete využít i nejsilnější tvůrčí slova ve Vesmíru „Já Jsem“. Opakujte nahlas nejméně 3x za sebou: Já Jsem, Já Jsem, Já Jsem  – Já Jsem to čisté Boží světlo, které právě teď rozpouští můj strach z … a přeměňuje jej na bezpodmínečnou lásku.

Pracujte s těmito slovy a energií ze Zdroje tak dlouho, dokud nepocítíte, jak se v místě, kde jste předtím ve svém těle vnímali strach, rozzáří světlo. Celý proces můžete ukončit slovy: “Nejvyšší mocí je láska. Já jsem s touto silou věčně spojen(-a).”

Na začátku jsem se zmínila, že 20. březen letošního roku je spojen s glyfem IMIX a číslem 7.  V jednom ze svých dřívějších příspěvků týkajícího se Tzolkinu jsem psala, že tento posvátný mayský kalendář je postaven na propojení 20 slunečních symbolů a 13 čísel, přičemž čísla 1-13 vytváří jakousi vlnu energie. Pomyslně jsme dnes tedy na vrcholu té vlny. Dostali jsme se do bodu, kdy se máme otevřít schopnostem, které jsme doposud třeba pokládali za mystické, a tedy nedosažitelné.

Sedmička má u Mayů název Uc (čti “úk)” a jejím významem je mystická síla.

Ve spojení Imix s číslem 7 vnímám, že dnes (20. 3. 2010) je opravdu brána otevřena a my tak máme možnost se svým vědomím lehčeji než jindy pohybovat po vesmírné pavučině (krystalické mřížce); přeskakovat z jedné roviny do druhé a překonávat různé reality. A tak neváhejme, otevřeme se úplně vlastní mystické síle a dovolme si jí prakticky využít!

Skrytým znamením glyfu IMIX je AHAU (čti á hau). To znamená, že skrytými silami Imixu jsou energie AHAU. Individuální vědomí (Imix) je vyvažováno univerzálním vědomím (Ahau).

AHAU je vibrací Kristova vědomí. Pro Maye je Ahau znamením nejvyššího vládce, slunečního boha. Slunce září do všech koutů a mizí hranice mezi tímto a oním světem. AHAU je bezpodmínečná láska, která nás přivádí zpátky do Jednoty pramoře, k IMIXU – kde koloběh znovu začíná. Ahau nezná hranice a omezení. Slunce svítí pro všechny a je mu jedno, co lidé dělají a jak vypadají.

Víte jaké má pro nás AHAU poselství? Chce po nás, abychom se již konečně naučili toleranci, abychom přijímali ostatní takové, jací jsou. Energie AHAU jako by nám chtěla ukázat, že se můžeme naučit milovat bez podmínek. Stačí, když sami sebe odhalíme jako “boží výtvor” a jako takový se i přijmeme!

Moji milí, AHAU nás vyzývá, abychom si naplno uvědomili, že jsme Světlem, že není potřeba nic hledat, že již jsme přítomností “Já Jsem”.

Přijměme se bez výhrad takoví, jací jsme a důvěřujme duchovnímu kompasu, který nás vede Domů. Jako se květina otvírá Slunci, otevřeme se i my a staňme se Láskou, která má moc uzdravit a spojit celý vesmír. Zkuste si dnes položit otázku: “Co je mou vizí a cílem mého života? Soustřeďte své vědomí do srdeční čakry a vlídně požádejte svou duši, aby s vámi promluvila o svých snech, přáních a tužbách. Pozorně naslouchejte, všímejte si a vnímejte, co vám vaše duše říká. Nechejte k sobě přijít odpověď a slibte své duši, že učiníte vše pro to, abyste její přání a sny naplnili. A potom tak učiňte.

Dnes je vám nakloněn celý vesmír, dostane se vám nevídané podpory, tak proč toho nevyužít?

Zářivou budoucnost vám s láskou přeje Vaše Sofie

Převzato z webu: novoucestou.cz

obrázek: ARIES převzat z webu autorky: www.josephinewall.co.uk

Zdroje: Mayské orákulum, Spilsburyová,Bryner Proroctví Mayů, Magda Wimmer

Více informací o 13-ti měsíčním lunárním kalendáři najdete  na  https://www.lawoftime.org