Dovolení - Shala Mata - červenec 2010

Dovolení - Shala Mata - červenec 2010

(Shala Mata - Kosmický Pulz Vzestupu)

Alchymické světlo slibného úplňku a lunárního zatmění proudí plnou silou, zatímco píši svůj příspěvek na červenec. Než přejdeme do července, je zapotřebí stručného shrnutí. Slunovrat 21.6. ve spojení s úplňkem a lunárním zatměním 26.6. vyvolal silnou vlnu “restrukturujícího” světla, jež budeme v jednotlivých fázích integrovat v průběhu nadcházejících týdnů července a srpna. Úplněk byl ještě posílen velkým křížem planetárních vyrovnání, jenž je poměrně vzácný a bude nadále zintenzivňovat aktivace našeho světelného těla.

Pro mne samotnou byla energie minulých dvou týdnů fyzicky náročná – bolesti hlavy, nevolnost a velká potřeba odpočinku. Pocit, že kráčím mezi dvěma světy 3. a 5. dimenze byl dosud zcela nepřehlédnutelný, a v červenci bude velice potřebné tichá integrace a rekalibrace. To, že si přejeme být v klidu  a “dovolit” myšlenkám, aby proplouvaly naším vědomím, je taktéž součástí tohoto načasování a je důležité, abychom si na to nechali dostatek času.Neustálý přítok vysokofrekvenčního světla je základem zahajujícím měsíc červenec. Jak jsem již zmínila v červnovém příspěvku, jsme nyní naplno v módu expanze světelného těla. Soustředěná energie června a července bude pokračovat ve vyzařování kódů pro rozšiřování světelného těla prostřednictvím brány našeho svatého srdce. Kvocient pulzujícího krystalického světla mění naši perspektivu v samotném jádru stavby všech vztahů. A znovu to pěkné slovíčko a znovu rekapitulace – jsme ve vztazích se vším a se všemi. Vše je energií a my jsme obrovskou vířící energetickou matricí, která  se shlukuje prostřednictvím styčného bodu vztahů.

Mnozí z nás zjišťují, že naše paměť  sílí a slábne, vybledává a vrací se do naší vědomé reality. Pamatujeme si některé věci, ale jiné nikoliv, myšlenky proudí najednou a v podivných kombinacích, což umožňuje, aby se bez našeho odporu vmísila poněkud upravená verze reality našeho současného okamžiku. Odpovídá to “času” a neustále se měnící dynamice reality, již jsme si my jako kolektiv vymodelovali. Již jsme hovořili v minulých článcích, že čas není lineární, že je jakýmsi obrovským, kruhovitým vířícím vírem nekonečného množství potenciálů.

Všechno nám připadá rychlejší a pomalejší současně. To, kam zaměříme svou pozornost a myšlenky, se bude manifestovat jako energie formy a struktury v této 3D existenci. Naše přesvědčení o naší realitě budou z té perspektivy, již právě zakoušíme. Polaritní model našeho 3D světa bude vždy umožňovat vyjádření oběma stranám rovnice. Jestliže se modlíme za dobro čehosi, musíme připustit, že jsme též v nevědomém vztahu  s tím špatným v onom čemsi. Je to hlavolam kvantové fyziky, nad nímž si lámeme hlavu. Všechno je v zásadě vzorci světla a frekvence vytvářejícími informace. Jsme-li “proti” něčemu, znamená to, že též musíme být “pro” protiklad toho něčeho. Jsme-li “pro” něco, jsme v polaritě s tím, proti čemu jsme. Naše srdce tuto složitou komunikaci dokonale chápe, a když vyjádříme svou zkušenost přes bránu svého svatého srdce, okamžitě cítíme, že “jsme” nebo “dovolujeme” či “umožňujeme”… jako protiklad k “činíme” či “děláme”.

Umění dovolení, popsané  Esther Hicks a Abrahamem to vystihuje dokonale:

“Praktikujeme Umění dovolení. Což znamená natáhnout se k myšlence, kterou vnímáme jako nejlepší, nikoliv k té, která je správnou myšlenkou, ani k té, která nám to sděluje tak, jak to je. Sdělení, tak, jak to je, vás drží jen tam, kde to je: “Sakryš, řeknu to tak, jak to je. Řeknu to tak, jak to je, protože každý chce, abych to řekl tak, jak to je.” Řekněte to tak, jak to je, pokud se vám to líbí tak, jak to je. Pokud se vám to nelíbí tak, jak to je, pak to nesdělujte tak, jak to je – povězte to tak, jak chcete, aby to bylo. Budete-li to dlouho vyprávět tak, jak chcete, aby to bylo, začnete to vnímat tak, jak chcete, aby to bylo, a když to vnímáte tak, jak chcete, aby to bylo, bude to tak, jak chcete, aby to bylo.”

Porozumění “dovolení” nám velmi pomůže v nadcházejících týdnech velkého pozdvižení, změn a zmatku. Když zaměřím svou pozornost na ropnou skvrnu v Mexickém zálivu, mí milovaní delfíni a velryby mi okamžitě připomenou, že žijeme v hologramu. Naše fyzické tělo je vybudováno ze světla uloženého v podobě buněk, atomů, elektronů a protonů. Jestliže se ohnisko naší pozornosti či pozorování soustředí na problém, pak vylučujeme všechny další nekonečné možnosti či potenciály.

Mezi našimi myšlenkami a tím, co pozorujeme, existuje kvantový prostor. Z pohledu kvantové fyziky již pouhé pozorování něčeho vyvolává manifestaci této věci v souladu s tím, co si myslíme, že sledujeme. Což pak naznačuje hlubší spojení a důvod k jednání z nitra brány našeho svatého srdce. Naše srdce pozná rozdíl mezi tím, co je a co není pravda. Srdce neanalyzuje a neposuzuje – cítí, a poté dovolí, aby se pravda stala naším vzorem.

Naše vnitřní stabilita je uspořádána podle našich emocí a toho, jak se “cítíme”. Dovolení či umožnění pak znamená využít sílu nekonečného množství potenciálů či možností jako “pocit” nebo “vjem”  toho, co chceme. Náš pocit je oním magickým ukazatelem a tou nejpravdivější komunikací, které jsou naším stálým společníkem.

Červenec nám nabízí neuvěřitelnou příležitost otesat svou schopnost “dovolit” z hloubi svého srdce. Může to v nás vyvolávat veselí se závanem očekávání něžně uloženým uvnitř. Tento radostný pocit je tím nejmocnějším místem, z něhož se můžeme rozhodnout jednat. Přirozeně budeme zažívat fyzické aspekty, protože naše tělo nachází nové ekvilibrium rovnováhy. A znovu – již jen to, že o tom víme, je součástí onoho dovolení, a aktivace nových šablon světelného těla vyvede do určité míry náš 3D mozek z oné rovnice.

Před chvílí jsem zmínila, že jsem tento článek psala za svitu úplňku a měsíčního zatmění. Mezi tímto dnem a novoluním/slunečním zatměním 11. července se rozezpívá v srdci každého z nás neuvěřitelný pocit změny, k níž dochází v kolektivním vědomí. Můžeme to vnímat jako nečekané vlny energie ještě intenzivnější než byly ty červnové, ale – po pravdě řečeno -  proměňují a přeměňují to, co bylo během minulých týdnů vyneseno do popředí. Trik spočívá v tom, že bychom měli sloužit jako model světla, jímž doopravdy jsme, a umožnit mu transmutovat a transformovat cokoliv, co se vynoří.

Dovolení a cítění skrze srdce je v těchto náročných časem prvořadé a je to něco, co musíme v aréně pocitů a myšlení “předstírat, než to zvládneme”. Je snadné se nechat polapit v rozvíjejícím se dramatu – nicméně, je též snadné přemýšlet o něčem, co v nás vyvolává dobrý pocit, a umožnit tomu, aby to formovalo náš přítomný okamžik. Již pouhý vstup do našeho svatého srdce a vytvoření prostého záměru “Rád bych toto změnil”, a poté “cítit a dovolit”  onu změnu – byť jen na chvilku, nám otevře kvantové potenciály, které trvale víří v našem poli  možností.

Náš světelný kvocient narůstá, tep naší milované Matky Země je tepem našeho srdce. Jsme mocnými bytostmi, jež se rozpomínají na své mistrovství a role, jež jsme si zvolili pro tento důležitý čas. Každý den budeme s největší pravděpodobností vnímat jinak než ten předchozí, a prostor největšího pohodlí a útěchy bude v každém okamžiku. Vychutnejte si to, z čeho máte pěkný pocit a umožněte, aby se nekonečné možnosti, které vždy přesahují  naše očekávání, projevily při každé příležitosti – jak u vás osobně, tak v rámci kolektivu. Dokonce uprostřed takových dramatických změn a úpadku tolika oblastí naší reality existují báječné příležitosti k pozvednutí síly našeho ducha a naší frekvence a k tomu, abychom “byli” paprskem svého vyššího vědomí.

Jsme mocnými světelnými bytostmi a v našem srdce je obsažena neuvěřitelná síla. Zůstaňte během nadcházejících energetických přenosů uvolnění a klidní, vnímejte podporu a změny umožněte. Nalaďte se na pocity vyzařující z vašeho světelného těla lásky, radosti a smíchu – tato frekvence je tou nejčistší a nejsilnější silou v celém našem vesmíru.

Pamatujte, že smích je tou nejrychlejší cestou, jak pocítit svou duši, a úsměv vyslaný či přijatý je polibkem anděla. Všichni  jsme propojeni a nacházíme se společně v tomto velkolepém načasování a putování.

Vyzařujte své nádherné světlo i nadále.

S láskyplným požehnáním ve službě,

Shala
© Shala Mata 2010 -
www.lightworker.com/shala/

(Reprodukce celku nebo částí českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)