Aktivační brány - září 2010

Aktivační brány - září 2010

SJEDNOCENÍ POLARIT A BOŽSKÁ ALCHYMIE STVOŘENÍ

Září je měsícem intenzivních příprav na hlavní aktivační bránu tohoto roku - 10.10. 2010 - kdy Země přijme novou Stvořitelskou energii – Božský Oheň Stvoření. Do té doby nás však čeká ještě spousta práce na sobě a hlavně na svém fyzickém těle, které se potřebuje sladit s narůstajícími vibracemi Země.

Hlavním tématem tohoto měsíce je sebepřijetí, posílení fyzického těla, přehodnocení našich priorit, zkušeností a rozhodnutí od začátku roku a především vyrovnání polarit.

V září bude nejsilnější aktivační branou úplněk ve Vahách v den Podzimní Rovnodennosti (23.9.) který nám pomůže téměř alchymickým způsobem sjednotit ty části v nás, které naše logická mysl považuje za neslučitelné – Oheň a Vodu, Světlo a Tmu.

Podzimní Rovnodennost odstartuje také další důležitou vývojovou fázi tohoto roku - ukotvování všeho Nového – než se během Zimního Slunovratu celý proces završí a zapečetí. Dojde k ustálení oddělování realit a během následujících třech měsíců se budeme zabydlovat na svých nových vibračních příčkách reality a usazovat se ve svých nových rolích, vztazích a projektech.

Před tímto Nebeským vyrovnáním nás však ještě Slunce v Panně povede k vnitřní očistě a přehodnocení všech našich priorit, hodnot a rozhodnutí ohledně naší nové životní role a cesty. Je třeba ohlédnout se zpět a podívat se kudy nás Duše vedla, co jsme prožívali a případně svou volbu ještě přehodnotit a upravit – než ji nakonec potvrdíme, aby se stala pevným základem pro další zrychlený vývoj.

Vrátíme se tedy k rozhodnutím, která jsme učinili během Jarní Rovnodennosti v březnu. Všechna Stvoření Země se tehdy rozhodovala (ať už vědomě nebo nevědomě) buď pro další cestu kvantového vývoje spolu se Zemí - nebo pomalejší cestu či status quo. Následující události nás pak v souladu s tímto rozhodnutím vedly k dalším změnám záměrů, hodnot a priorit. To často vedlo k mnoha rozloučením ve všech úrovních našich vztahů – rodinných, partnerských, přátelských i pracovních – jak se každý během letních měsíců přesouval na své „právoplatné“ místo na Zemi.

Srpnové energie nás konfrontovaly s největšími iluzemi Duality – odděleností, osamělostí, nedostatkem, strachem, ohrožením Života (existenčním strachem), slabostí, bezmocí, beznadějí. Někdy jsme se brodili „snovým“ světem Ega a „šílenstvím“ naší mysli nebo jsme intenzivně vnímali marnost a nesmyslnost celého společenského uspořádání.  Výzvou pro nás bylo uvědomit si jasně iluzorní svět Duality, nezávislost na okolním systému a posílit v sobě vědomí svého pravého Já, své vnitřní síly a Jednoty.

Úplněk v Rybách (Slunce v Panně) nás naštěstí po 23. 8. začal postupně vracet ze snů a iluzí zpátky do skutečnosti a obrátil pozornost do našeho nitra a k fyzickému tělu. Začaly k nám proudit jemné léčivé energie, které mají pomoci našemu tělu připravit se na říjnovou alchymickou proměnu. Naše tělo potřebuje posílit, vyživit a zpevnit, aby vydrželo příliv silných transformačních energií, které nás ještě čekají do Zimního Slunovratu.

Síla planety pomalu, ale nezadržitelně od začátku měsíce poroste a vše se začne opět zrychlovat. Červencové sjednocení s novým Božským Sluncem a změny hmotných struktur již Zemi umožňují přijímat Kosmické Světlo ve stálém proudu a nikoliv jen ve vlnách. Zemský krystal se postupně stále více naplňuje celistvým Světlem „Nebe a Země“ a vyzařuje Božský Oheň Stvoření. Tento proud nové tvořivé energie dosáhne svého vrcholu právě v říjnu během portálu 10-10-10 a výrazně zvýší vibrace nejen hmotné úrovně Země, ale veškeré "nízkovibrační hmoty".

V září nás proto energie Panny povede k upevnění zdraví. Máme naše hmotné tělo náležitě připravit, vyživit a posílit, abychom udržely krok s narůstajícími vibracemi Země. Je třeba uvolnit a rozpustit vše, co brání životní energii volně proudit naším tělem a všemi energetickými systémy. Může se to projevit i tělesnou očistou a různými přechodnými zdravotními potížemi, např. se zažíváním a trávením, nachlazením, silnou rýmou a problémy s dutinami, chřipkovými stavy, horečkou, pocením, ale také zvýšenou nervozitou, podrážděností, bolestí hlavy, vnitřním či svalovým napětím nebo zablokovanou páteří. Tento proces očisty bychom měly včas podpořit zvýšenou péčí o tělo, řízenou detoxikací, zdravou stravou bohatou na živiny, cvičením, protahováním, pohybem či aktivním pobytem v přírodě.

Během novoluní v Panně 8. 9. ještě může doznívat proces uzdravování. Náš život se však začne stabilizovat a vracet do „normálu“, ale budeme ho muset jinak definovat. Právě rozlišovací schopnost Panny nám pomůže účinně některé nové záležitosti zhodnotit, utřídit, zařadit, přeorganizovat a nakonec pro ně najít uplatnění v každodenním životě.

Zesílená energie Panny se však může projevit také přehnanou kritikou, touhou po dokonalosti a přesnosti a může vést k nežádoucím a opět iluzorním pocitům méněcennosti, malosti, bezcennosti, podceňování, selhání, neschopnosti, nedůvěry, nejistoty, úzkosti nebo viny – ať už vlastní či druhých. Můžeme se ocitnout v pasti každodenních povinností a starostí, kde už nezbývá prostor pro Život a Radost. Nejvyšší výzvou mentální energie Panny je – sebepřijetí – uznání sebe sama a přijetí svých „hodných“ i „nehodných“ částí v jejich dokonalé nedokonalosti.

Sabiánský symbol tohoto novoluní - „Děti stojí v ZOO tváří v tvář orangutanovi“ – nám také připomíná naši původní přirozenou vitální Sílu, která je však v moderní době namířena převážně do oblasti intelektu. Naše analytická a logická mysl nám sice pomáhá orientovat se a přežít v naší přetechnizované „systémové“ společnosti – Matrixu – ale zároveň nám brání vnímat Život v jeho přirozeném plynutí a spojení s Přírodou. Je potřeba vymanit sebe i Svět z omezení „škatulek“ naší lineární mysli a spojit se opět s proudem Života, který je v podstatě kvantový a pro mysl těžko pochopitelný. Symbol dále hovoří o „karmické konfrontaci“ a upozorňuje na „osobní i planetární Iniciaci Lidstva jako celku skrze možnost „hříchu bezmyšlenkovitosti“.

Právě teď je proto nejvyšší čas překročit omezení lidské mysli, která nás pevně udržuje v iluzorním světě Duality, protože už během Podzimní Rovnodennosti 23. 9. se začneme přesouvat „za hranice všedních dnů“ – do skutečného (a pro mysl neznámého) Světa Jednoty.

V tomto novém světě můžeme existovat jen ve stavu vnitřní i vnější Jednoty – Pravé Celistvosti. Proto dlouhodobě nejen Planeta Země, ale všichni svým vlastním tempem procházíme intenzivním procesem vyrovnávání polarit a postupnou integrací oddělených a zapomenutých částí sebe sama. Stále je však pro nás (naši mysl) těžké smířit se a přijmout odvrácenou polaritu Života – Smrt, Stín, Temnotu, Zlo - ať už vnitřní či vnější – v jakékoliv formě. A stejně tak těžko si dovedeme představit například spojení elementu Ohně a Vody tak, aby splynuly a přesto si uchovaly svou přirozenou podstatu.

Proto tento den Nebeského Vyrovnání umocněný ještě úplňkem v Beranu (Slunce ve Vahách) přináší vyšší sjednocující energie a magické světlo Božské Alchymie Stvoření, abychom mohly v sobě i na Planetě naprosto novým způsobem přijmout a sjednotit Světlo a Tmu - Oheň a Vodu.

Přesuňme se tedy za zažitá přesvědčení lidské mysli, která je zvyklá s ohněm a temnotou bojovat a neustále je čistit, čímž je svou pozorností jen posilujeme. Udělejme si během této silné aktivační brány a v dalších dnech čas na setkání se sebou, se svým nitrem, svým srdcem, se Zemí a jejími živly. Otevřeme se s důvěrou a odvahou těmto magickým energiím a pouze dovolme, aby v nás jemně sjednotily tyto polarity dosud netušeným způsobem. Na další cestě totiž potřebujeme, aby se naše vnitřní Temnota přestala odrážet ve vnějším světě a stala se naopak naší vnitřní silou a ochranou. Stejně tak potřebujeme, aby se obnovila Tvořivá Síla mužského elementu Ohně, což je možné pouze v harmonickém splynutí s ženským elementem Vody.

Ochota splynout s Ohněm vyžaduje od Vody (ženské polarity) velkou dávku důvěry, lásky, soucitu a odevzdání objeví však díky tomu svou vnitřní (mužskou) odvahu, sílu, rozhodnost, pevnost a houževnatost. Na opačné straně - splynutí s Vodou vyžaduje od Ohně ochotu ubrat na Síle, stát se zdánlivě zranitelným a přijmout zodpovědnost nejen za důsledky svých tvořivých či ne-tvořivých činů, ale také za někoho druhého (Vodu a společné Stvoření – děti, projekty, vývoj apod.). V tomto procesu se Oheň (mužská polarita) učí nechat se jemně vést láskou, citlivostí a klidem Vody. Objevuje díky této Alchymii svou vnitřní (ženskou) citlivost, laskavost, vnímavost a klid. Stává se pak pro Vodu (ženskou polaritu) ohněm, který hřeje ale nepálí a také silným ochráncem její vnitřní posvátné podstaty před všemi vnějšími negativními vlivy, které k ní neproniknou skrze jeho plameny (aneb "dobrého nepálí").

Tato vyšší spolupráce a Jednota ženského a mužského principu skrze splynutí elementu Vody a Ohně je požehnaná i ostatními elementy - Nebem (Vzduch) a Zemí (element Země). Tvořivá spolupráce a harmonie 4 živlů vytváří stabilní a bezpečný prostor pro ukotvení 5. elementu na Zemi – Éteru v neprojevené formě a Božského Ohně Stvoření v projevené formě.

Tento mocný integrační proces významně posune nové paradigma partnerských vztahů (ukotveno během červnového novoluní v Blížencích 12. 6.) a přinese nový postoj k sexualitě - lidskému Ohni Stvoření. Po dlouhé době kontroly, manipulace, vykořisťování a zneužívání této nejmocnější tvořivé energie na Zemi – dosud uzavřené plutonské Hadí Síly – může Lidstvo přijmout opět největší dar Bohů a zažívat Tvořivou Alchymii Posvátné Sexuality – tvořivé splynutí dvou silných, plně sebe-vědomých Bytostí - Pravého Celistvého Muže a Pravé Celistvé Ženy. Přes takováto spojení bude proudit do reality Nové Země velmi silná energie, která bude léčit, hojit, vyživovat, regenerovat a posilovat nejen nás a naše fyzická těla (téma říjnového úplňku v Býku - Slunce ve Štíru).

Světlo „nového“ Slunce ve Vahách nám bude ozařovat cestu k Pravé Celistvosti až do 23. října. Jak se budeme vracet sami k sobě, své vnitřní síle, spokojenosti a harmonii na úrovni Tělo-Duše-Duch, budeme také zažívat novou harmonii, radost a naplnění ve svých vztazích., které jsou naším zrcadlem. Své vztahy vytváříme a měníme tak, jak měníme sami sebe. Energie znamení Vah spojí další vlnu partnerských Duší, jejichž směrování, další cesta a božské poslání jsou ve vzájemném souladu. Objeví se hodně partnerských dvojic, které už dokážou „žít Lásku“ a Být „Jedno Srdce“. Podpoří hlavně partnerské vztahy, které jsou připravené jednotně spolupracovat v realitě a zaujmout společné místo ve vývoji.

To je k energiím září zatím vše. Na další virtuální setkání v říjnu se opět těší Daniela.

Poznámka ke kopírování:

"Pro www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tento text je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude uvedena celá tato poznámka a zdroj včetně aktivního odkazu".