Závěrečné kroky Mayského kalendáře do roku 2012 - Carl Calleman

12.04.2011 07:58

 Přikládám starší, přesto stále aktuální článek:

Závěrečné kroky Mayského kalendáře do roku 2012: 8 listopadu 2009 – začátek šesté noci v Galaktickém Podsvětí

Carl Calleman

Tak jak se v praxi může takový přechod odehrát z člověka, který se v podstatě stará sám o sebe, na toho, který vidí jednotu všeho a podílí se na ovoci stvoření? Taková transformace naší životní zkušenosti se nyní může zdát nemožná, zrovna jako kdysi pád berlínské zdi. Ale podobně jako pád berlínské zdi byl nakonec odrazem transcedence východo-západní polarity lidského vědomí tak nový Svět, který se narodí, je cílen na překonání vnitřních a vnějších stěn udržovaných zejména v západní mysli.

Před odchodem do specifik nadcházející šesté noci, 8. listopadu 2009 až 2. listopadu 2010, Galaktického vlnového posunu (či Podsvětí), mám pocit, že bych měl objasnit některé mé základní body jako východiska pro pochopení Mayského kalendáře, protože různé ideje, které jsou v současné době pro to navrhovány se značně liší. Jsou to například ty, které se domnívají, že datum ukončení mayského kalendáře pouze značí konec jednoho cyklu a začátek nového. Osobně si však myslím, že se blíží něco mnohem důkladnějšího, než jen místo v cyklu, který se opět bude opakovat. Jenom mayský nápis z dávných dob na památníku Tortuguero, který popisuje konec (https://bit.ly/3Ni2rD) jejich kalendáře říká, že se pak bude manifestovat devět kosmických sil. Empiricky zde je také přesvědčivý důkaz z moderního výzkumu, že se blížíme k okamžiku, kdy devět evolučních úrovní (tzv. Podsvětí) kosmického plánu se bude v dohledné době současně dokončovat. To by mohlo naznačit, že se blížíme ne k dalšímu cyklu nebo jinému posunu, ale na konec všech směn, které byly hnacím vývojem od počátku vesmíru. Takové ukončení všech směn by hypoteticky mohlo poskytnout základ pro harmonický věčný mír na Zemi.

Co se teď chystá uskutečnit je jinými slovy něco, co se ještě nikdy předtím nestalo v historii vesmíru. Cítím, že blížící se změny, částečně neznámé příčiny, které jsou všeobecně popírány, možná ovládají mnoho lidí v současné době. Raději než čelit velké změně v našich společensko-ekonomických vztazích (neboť veškerá změna v lidském vědomí rovněž předpokládá změnu v našich vztazích), sní mnozí o nějaké fyzické nebo astronomické události, která se údajně stane 21. prosince 2012. V Mayském kalendáři však nejde o něco, co se bude dít na určitém datu, ale o popis Božího plánu pro vývoj lidstva, kde kvantové posuny mezi calendrical energiemi přinesou změny ve vědomí. Tak bude lidské vědomí i nadále transformováno krok za krokem v souladu s tímto plánem, až přijdeme ke skutečnému datumu ukončení procesu tvorby, 28. října 2011. K tomuto datu bude dosaženo (nejvyššího kvantového stavu vesmíru 13.13.13.13.13.13.13.13.13 13 Ahau) posunu kdy narušování harmonie dojde do svého konce. Je zřejmé, že tam dosud nejsme.

V tomto plánu evoluce vědomí nyní přistupujeme k šesté noci Galaktického vlnového posunu, osmého z devíti úrovních, která začne 8. listopadu 2009. Jest-li moje chápání Mayského kalendáře je správné budeme v této šesté noci svědky nejvýznamnější transformace vědomí v historii lidstva. Co na tom je zajímavé, je, že vnímám poměrně jasnou představu, která se nyní konečně stává evidentní v tom, jak se právě nový svět zrodí. Na druhou stranu, je také stále více zřejmé, že toto narození se pravděpodobně stane velmi náročné. Z tohoto důvodu se stává důležitějším pochopit, jak některé z těžkostí skutečně slouží porodu tohoto nového světa, i když ne vždy se může zdát, že tak činí v současné době. Pokud lidé mohou získat reálné pochopení toho, jak se tento nový svět zrodí, mohou být schopni udržet si naději pro budoucnost, která je založena na něčem více, než jen zbožném přání. Bohužel mnoho zmatku vládne kolem Mayského kalendáře a hodně je těch, kteří se prezentují jako odborníci na popírání starých mayských znalostí o existenci devíti kosmických sil, které se chystají jasně projevit. A toto je vše a nic víc co vysvětluje, proč se zrodí nový Svět.

Tak, co se stane v budoucnu nelze chápat ze samotné šesté noci Galaktického Podsvětí. Překrývání cyklů připravujíc na devátou nejvyšší úroveň vývoje ve vesmírném schématu Kosmického vlnového vývoje musí pak také vzít v úvahu energií této šesté noci. Myslím si, že toto překrývání a zrychlování času spojené zejména s posledním vlnovým pohybem způsobí ne jen, že nadcházející období bude neobvykle intenzivní, ale také energeticky dosti složité.

V době psaní tohoto textu (31. října 2009, Ben 1) se nacházíme ke konci šestého dne, doby květu, v procesu od setby po zralé plody v Galaktickém vlnovém posunu, která předchází šesté noci. Jak jsem předpovídal v dřívějším článku, mohlo by se některým ekonomům nyní zdát, že “globální hospodářské recese” (nebo to nejhorší) je již u konce. Dějí se však určité věci ve světě v současné době, které tomu odporují a jsou více v souladu s predikcí, kterou jsem uvedl v článku v květnu (https://bit.ly/qeisX) o dalším ekonomickém poklesu, především vyjádřený v poklesu hodnoty amerického dolaru, jenž se uskuteční po dobu začínající šesté noci (viz též: https://bit.ly/2faPHG). Zatímco některé zdroje dnes předpovídají pokles dolaru, je důležité poznamenat, že moje předpověď byla provedena poměrně dávno, a pokud se prokáže, že je správná, ukazuje to, že co se děje v ekonomice je součástí Božského plánu zmapovaném Mayským kalendářem.

Moje předpověď dalšího ekonomického poklesu byla založena na zjištění, že noci, alespoň ve druhé části evoluční vlny posunu, obvykle znamenají přinejmenším zpomalení hospodářského růstu. Signalizace blížícího se poklesu v této nadcházející noci je například honba za zlatem, které poprvé prošlo magickou hranici USD 1000/troy unci.

Kromě toho, index zneužívání informací v obchodním styku ukazuje, že lidé znající skutečný základ pro oceňování amerických akcií mají tendenci myslet na to, jak jsou silně nadhodnoceny. A co je nejdůležitější, jsou stále silnější hlasy téměř ve všech koutech světa pro nahrazení Petrodolar systému a tím i používání amerického dolaru jako světové rezervní měny. Zdá se, že investoři utíkají od aktiv ve formě papíru nebo číselných hodnot, což je přesně to, co bychom očekávali od této pozdní fáze Galaktické vlny posunu, která se účastní na posunu ve vědomí projevující se změnou od abstraktních ke konkrétním ekonomickým hodnotám. A tak, zatímco mnozí řeknou, že změny jsou výsledkem spiknutí, například proti USA, uvědomme si, že pokud by tomu tak bylo, nebyly by předvídatelné z Mayského kalendáře.

Věřím, že to, co se děje ve světové ekonomice je něco mnohem hlubšího a základního než dočasná recese a je přímým důsledkem zejména transformace vědomí, kterou Galaktický vlnový posun přináší. Jak vysvětluji ve své nové knize „Účelný vesmír“ (https://bit.ly/yvXjH), je vědomí především vztah ke Stromu života, který existuje v mnoha různých úrovních vesmíru a způsobuje synchronizované posuny v těchto různých úrovních. To znamená, že posuny ve vědomí, které dávají nový směr v našem životě mají také přímý vliv na svět a společnost jako celek a taky jaký k tomu máme vztah. Posun ve vědomí tedy není něco, co se stane jen v našich hlavách, ale současně se také projevuje ve změnám našich vztahů. Naše ekonomické vztahy proto také podléhají změnám ve vědomí a jeho vývoji. Posun, který lze očekávat zvláště těžce postihne západní ekonomiky Spojených států a Velké Británie, které zůstávají finančními centry světa a ovládají většinu jeho bankovní činnosti. V současné době tyto státy, a především Spojené státy, jsou natolik zadlužené, že opravdu není třeba dokládat vysvětlením, proč by tam měl být další pokles ekonomiky. Vše, co je potřeba pro to, je nějaký spouštěč toho co se bude dít stejně tak či onak. Zatímco mnoho věcí může vyvolat takový propad a sdělovací prostředky uvedou všechny důkazy pro to, hlubší příčiny poklesu lze nejlépe pochopit z Mayského kalendáře. Z Mayského kalendáře se perspektiva trvalého poklesu hospodářského růstu odráží od postupného přizpůsobení se konci hospodářských cyklů, které budou spojeny s datem ukončení Mayského kalendáře (nebo počátečním datem nového Světa, je-li libo).

Pokud je pokles ekonomiky součástí procesu vytváření podmínek pro vznik nového Světa, je relevantní otázka, jak hluboký bude. I když je zřejmé, že bude zasažena hodnota papírových peněz a především amerického dolaru, je stále poněkud otevřenou otázkou, jak dalekosáhlé důsledky to bude mít. Myslím, že to může být pochopeno pouze ze studie o tom, co by mohlo být podstatou nové Světa, aby se zrodil. I když se to stává srozumitelnější, zdá se však, že skutečně nejsou zdroje starověkých Mayů o které bychom se opřeli. Mayské zdroje říkají, že pouze devět kosmických sil se bude projevovat, jakmile bude kalendář končit, ale není tam žádný starověký nápis, který by hovořil o tom, co bude následovat pak. Z nedostatku materiálu, navrhuji, abychom se obrátili na zdroje z velkého Abrahamic náboženství, jako je Bible nebo Korán, které říkají něco o této věci. Spojíme-li to s našim porozuměním Mayskému kalendáři, mám pocit, že můžeme získat určitou představu o tom, co má přijít. Věřím, že všechno, co se děje v tomto časovém plánu bylo podřízeno k porodu tohoto nového Světa. Proto Korán říká v Súra 82:17-19 toto: „A co tobě vysvětlí, co je soudný den? Opět, co tobě vysvětlí, co je soudný den? (Bude) Den, kdy žádná duše nemá pravomoc (dělat) cokoliv pro jiného: Pro příkaz, že den bude (zcela) s Alláhem.“

Věřím, že tato zmizení dominance může znamenat Vesmírné podsvětí, které přináší vědomí jednoty a průhlednosti do naší celé bytosti a všech našich minulých činů. Budeme-li to brát vážně, znamenalo by to, že všechny řetězy lidí ovládajících ostatní, budou muset být rozbity. Poslední kniha Bible, kniha Zjevení 21:4-5 také popisuje nový Svět, který se narodí: „A Bůh jim setře každou slzu s očí jejich, a smrti nebude již, ani smutek, ani pláč, ani žádné další bolesti nebude: dřívější věci pominuly.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.” To by mohlo znamenat, že všechny řetězy s minulostí budou muset být rozděleny, aby se narodil nový Svět. Celkově vzato se zdá, že jako předběžné předpoklady pro vznik nové Země budeme potřebovat osvobodit se z řetězů do minulosti, stejně jako k ostatním lidem.

Některé tyto změny mohou vypadat tak velké, že by dokonce mohla být pohodlnější představa, kdyby svět skončil, než projít všemi potřebnými změnami, které více či méně obrátí náš svět vzhůru nohama. Jistě, je zde také obrovské množství lidí u moci, kteří asi nechtějí vidět takové přicházející transformace směrem k rovnosti a harmonii. Tyto citace nám však mohou naznačit to, kam nás může ekonomický pokles zavést a jak hluboko to bude. Například, zmizí peníze úplně? Myslím, že odpověď na to je, že peníze zmizí do té míry, jak nebude již řetězů světa do minulosti. V praxi to pravděpodobně znamená, že všechno uvažování o rentabilních investicích atd., je poněkud irelevantní, neboť vznikající nový Svět není pravděpodobně růstové hospodářství založené na úsilí o akumulaci abstraktních hodnot. Nový Svět bude založený spíš na sdílení a péči všech členů společnosti jako jednota vědomí Vesmírného vlnového posunu a pravděpodobně po hodně zmatcích nakonec založený. Bezprostřední časovém období v šesté noci pak bude muset být testováno a realizováno při konkrétních projevech této transformace. To se může zdát nemyslitelné z pohledu současného světa. Dále není nic takového jako věčná lidská přirozenost a naše vnímání reality, a co jsme nuceni vytvořit, se vždy liší mezi různými vlnovými posuny. Lidi z Regionálního, Národního, Planetárního a Galaktického vlnového posunu jsou zcela odlišní ve svém přístupu k životu a vesmírná lidská bytost, která bude vytvořena devátým (Vesmírným vlnovým posunem). Vesmírná vlna posunu zastupuje vrcholný krok evoluce vědomí. Tak, ona pak pravděpodobné ztělesňuje jiné vnímání světa a rozdílné kvality v porovnání s předcházejícími. Ekonomika založená na podílnictví je samozřejmě zcela možná, pokud jednota vědomí přinesená Vesmírným vlnovým posunem je úspěšně založena. I když energetické změny budou nyní rychlejší, měl bych dodat, že to může trvat nějakou dobu (v rozmezí několika let po roce 2011), než tato ekonomika dostane svou konečnou podobu.

Tak jak se v praxi může takový přechod odehrát z člověka, který se v podstatě stará sám o sebe, na toho, který vidí jednotu všeho a podílí se na ovoci stvoření? Taková transformace naší životní zkušenosti se nyní může zdát nemožná, zrovna jako kdysi pád berlínské zdi. Ale podobně jako pád berlínské zdi byl nakonec odrazem transcedence východo-západní polarity lidského vědomí tak nový Svět, který se narodí, je cílen na překonání vnitřních a vnějších stěn udržovaných zejména v západní mysli. Tak, moje podezření je, že během první poloviny šesté noci budou světové ekonomiky stále více zpomalovat, protože spotřeba obyvatelstva v USA již nebude schopna udržovat průmyslové motory světa v chodu. Moc USA ve světě by se snížila v důsledku poklesu dolaru .* Přesto žádná část světa nemůže očekávat, že se jí nepřímé dopady tohoto poklesu vyhnou. V tomto poklesu pak přijde okamžik, kdy se rozbřeskne mnoha lidem, že nebude nikdy možné vzkřísit starou růstovou ekonomiku a, že se to nikdy nevrátí do „starých kolejí“.

V tu chvíli budou muset být prozkoumána velmi radikální sociálně-ekonomická řešení, aby lidé doslova přežili protože se stává zřejmé, že problémy způsobuje podstata ekonomických vztahů a vazby na ekonomiku minulosti.

  • Můžeme se například ptát, co se stane, když velká část obyvatel v ekonomicky významné zemí nebudu schopna splácet hypotéky?
  • Budou pak celkově tito lidé muset opustit své domy tak, aby nespočet domů ve vlastnictví bank zelo prázdnotou, zatím co lidé budou na ulici?

To je taková situace, která se již dříve objevila v některých předměstích Detroitu spjatých s výrobou automobilů. Tudíž, není tento scénář hypotetický, ale již se do jisté míry stal v omezeném rozsahu. Pravděpodobně se zvýší požadavky na moratorium na dluhy tak, aby lidé již nemuseli platit bankám a mohli zůstat ve svých domovech. Možná to bude předcházet většímu rozsahu, kdy některé státy pochopí, že je nezbytné usilovat o zrušení státních dluhů jako prostředek pro stabilizaci světa. Pokud je takové moratorium na dluhy zřízeno, bude to stejné jako zrušení moci peněz a vazeb do minulosti tak, jak existují nyní. To by v podstatě vytvořilo cestu k udržitelné ekonomice ve které je zdůrazněno, že potřeby lidí se setkávají v přítomné době (návrat k tématu přetnutí řetězů do minula). To samozřejmě nebude nic menšího než revoluce, a pravděpodobně celosvětová, protože ekonomiky světa jsou v současné době tak hluboce propojeny. Možná by se to rozšířilo z USA do větší části světa. Taková obrovská transformace sociálně-ekonomického systému by pak mohla být v období od 17.července 2010 (Kosmické Konvergence) ** a počátku sedmého dne Galaktického Vlnového posunu (2.listopadu 2010). Samozřejmě by to sloužilo k odstranění mnoha jiných dominantních systémů, které svět zdědil především z Národního, ale také Planetárního vlnového posunu. Energeticky vzato je toto období 17.července až 2.listopadu 2010 vytvořeno pomocí překrývání před-Vesmírného podsvětí a Galaktického vlnového posunu*** Čeho toto revoluční období s největší pravděpodobností dosáhne je odpovídající pokles vládní a vnitrostátní moci (Ne žádné konkrétní vlády, ale vládní moci jako takové, něco, co lidstvo má zděděné z Národního vlnového posunu a její patriarchální rámec vědomí. Netřeba dodávat, že by někteří mohli využít této situace). To vážně zpochybní, nač potřebujeme vlády a státní hranice, „kdy žádná duše nemá pravomoc (dělat) cokoliv pro jiného”.. Moje vize pro období od Kosmické konvergence až do začátku sedmého dne Galaktického vlnového posunu je tedy celková generální oprava lidské civilizace. Toto by pak také byla doba pro výběr cesty individuálně.

Proč by toto konkrétní časové období 17.července 2010 až 2.listopadu 2010 přineslo takovou revoluční transformaci? No, jsou tam dvě předchozí období, která jsou pozoruhodná, jako paralely k této nadcházející. Jedním z nich je renesance v období 1498-1617, která v širokém slova smyslu znamenala převrácení feudálního systému, který Vatikán viděl jako jedinečný zdroj světské moci a počátek novověku. A druhé je 1986-1992, které přineslo revoluční vlnu demokracie (včetně pádu berlínské zdi), což má za následek svět, jehož hemisféry již nejsou dále odděleny.

Můžeme si také všimnout, že dvě odpovídající revoluční období vedly k novému výrazu spirituality. V prvním případě reforma a ve druhém Harmonická Konvergence ****, která se stala poněkud výchozím bodem pro eklektické hnutí New Age v naší době. To by naznačovalo, že i tentokrát v následující Kosmické Konvergenci bude nové duchovní probuzení.

Vzhledem k tomu, že Kosmická Konvergence by mohla být první vánek jednoty vědomí, který by znamenal, že lidé by pak božsky inspirováni sdíleli a rozpoznali jednotu všeho stvoření. Věřím, že to bude spiritualita mimo slova na základě bezprostřední boží zkušenosti. Zatím co reforma byla probuzení ve zdůrazňování psaného slova tak New Age hnutí vznikalo na esoterických idejích, které byly někdy sděleny nebo se o nich hovořilo. Proto jsem přesvědčen, že příští duchovní probuzení nebude něco, co lze formulovat slovy, ale bude založeno na jasném vědění.

Cítím, že je otevřenou otázkou, zda tato transformační revoluce v období od 17.července do 2.listopadu 2010 bude klidnou, ale souběžné období 1986 -1992 ukazuje, že to je přinejmenším možné. Co je však zřejmé, lidé budou rozděleni v tom, zda chtějí přetékat s příchozí energií vedoucí k novému Světu nebo jest-li se jí budou bránit a snažit se udržet nebo se vrátit k systému minulosti. Není divu, že silné síly se budou snažit prezentovat Mayský kalendář tak, jako kdyby byl o něčem, co se stane 21.prosince 2012. (Typickým příkladem je hollywoodský katastrofický film „2012“, však většina New Age guruů připravila půdu pro tyto nesmyslné obavy tím, že zdůrazňuje nevšední datum a ignoruje, že Mayský kalendář je tvořen devitiúrovňovým vývojem). Jak se bude tato změna týkat lidí bude tedy záviset i na porozumění lidí Mayskému kalendáři a kosmického plánu, kterou si uvědomuje v současné době jen velmi malá menšina alespoň přinejmenším v pravé podobě jako projev devíti kosmických sil. Lidé všeobecně nemůžou ve skutečnosti nikdy uznat jakékoli vědomé varovné signály toho, co má přijít. Nicméně, vzhledem k tomu, že se domnívají, že změny velkého rozsahu vycházejí z Božího plánu, by znamenalo, že duchovní probuzení by se mohla uskutečnit. Pokud se tak stane, nebudou mít tendenci se dívat na změny kolem sebe jako na jen bezvýznamné chaotické události, jenž tak jistě budou prezentovány dominantními médii.

Vzhledem k tomu, že je to všechno o účasti v procesu vývoje vědomí, existuje zde velké nebezpečí v přesvědčení lidí, že Mayský kalendář je o

  • jedinečném datumu, kdy se budou konat některé události, ať je to třeba podáno jako posun pólů,
  • galaktické zarovnání,
  • planeta X, konec světa
  • nebo posun ve vědomí.

Tohle je neuvěřitelně naivní pohled v zásadě pověrčivé povahy, kde se věří, že nový svět prostě spadne na lidi z nebe bez jejich aktivní a vědomé účasti na procesu vedoucího až do stavu jednoty vědomí. Ve skutečnosti existují přesvědčivé důkazy, že Mayský kalendář popisuje postupné změny ve vědomí, které začnou poznávat ze zkušenosti na ještě vyšší frekvenci po 17.červenci 2010 a ještě výrazněji tak po začátku skutečného Vesmírného vlnového posunu 8. března 2011. Pouze 28.října 2011 skončí posuny a jednota vědomí se upevní a poskytne základ pro tisíciletí míru. Toto zvýšení frekvence také mimochodem vysvětluje, jak takové obrovské renovace všech systémů dominantního postavení by se mohly uskutečnit v tak krátké době. Doporučení: Rád bych realizoval kromě etického života a mluvení pravdy, učení se plynout s devátou úrovni (https://bit.ly/WWjiG). Zůstaňte ve středu proudu se zaměřením na projev nového Světa !

Carl Johan Calleman   Seattle 31. října 2009 (1 Ben)

www.maya-portal.net
www.calleman.com

* Účinky významného poklesu hodnoty amerického dolaru na jeho hospodářství, nejsou bez komplikací. Domácí obchodování by v zásadě (je to přílišné zjednodušení) nebylo ovlivněno, zatímco americký export by se mohl stát více konkurenceschopným. Bylo by to však jisté snížení síly Spojených států ve světě, protože jeho společnosti by bylo možné koupit za nižší náklady v jiných měnách a například dovoz ropy by se stal mnohem dražší.

** V mých předchozích knihách jsem váhal, pokud jde o dobu trvání Vesmírného podsvětí, někdy uvažujíc, že to bude tzolkin kolem 260 dnů a někdy, že by to byla dvacetina Galaktického podsvětí, což by odpovídalo 13 x 18 = 234 dnů. Jak jsme nyní blíže ke konci transformačního scénáře, přikláním se k myšlence, že Vesmírné podsvětí bude skutečně dlouhé 234 dnů s umístěním jeho začátku na 8.března 2011 a začátku předchozího pre-Vesmírného podsvětí 17.července 2010. Nejistota v tom je, protože se zdá, že žádné starověké mayské zdroje nepopisující takovou 18-ti denní oxlahunkin dobu, i když se to zdá být logické Na druhé straně starodávní Mayové se nemuseli zabývat transformačním scénářem až do nového Světa a tak mohli ignorovat tuto dobu, zatím co se může stát velice důležitá v naší současnosti. Ve skutečnosti existuje precedens, jak se jenom stal cyklus pochopen Mayi protože jeho účinky se staly skutečností. To je tak zvaný Krátký počet z 13 katúnů, které nebyly pozorovány v klasické mayské době podle všeho proto, že jejich účinky potom nebyly ještě silně pocítěny. Teprve později v post-klasické době se účinky těchto Krátkých počtů staly natolik silné, že se staly Mayi pochopenými dominujícími cykly a tak Krátký počet nahradil Dlouhý počet jako ústřední kalendářní cyklus. Pokud by tedy klasický Maya nezaložil svůj kalendář na Krátkém počtu, měli by bývali ještě méně důvodů, aby brali 18-ti denní cyklus v úvahu, když by pro ně měl vliv pouze ve velmi vzdálené budoucnosti.

*** Co je zde vyjádřeno je interakce mezi překrývajícími se časovými obdobími vytvořených dělením Galaktického podsvětí do 13 a 20,respektive, jako obdoba s energetickým přesahy trecenia a uinalu v tzolkinu. Jestliže Galaktické podsvětí o 4680 dnech je rozdělen do 13 vytváří pro den i noc 360 dnů, ale pokud je děleno 20 vytváří vlnový pohyb s počtem 234 dnů.

**** Kosmická Konvergence vyžadovaná na 17. – 18.července je tedy přímo odpovídající k Harmonické Konvergenci v tom smyslu, jak byla Harmonická Konvergence ke Galaktickému podsvětí, pak Kosmická Konvergence bude k Vesmírnému podsvětí. To znamená, že Kosmická Konvergence se nemusí stát jen začátkem transformačně politického období podobně jako, co se stalo v roce 1986, ale také prvním vánkem duchovního probuzení, které bude později plně vyjádřeno v Kosmickém podsvětí.

(c)2011 Carl Calleman

https://www.matrix-2001.cz/