Velké duchovní probuzení Země

15.03.2011 19:27

VELKÉ DUCHOVNÍ PROBUZENÍ ZEMĚ

(Julie Redstone)

V životě lidí přichází nyní doba, kdy to, co bylo dříve, musí ustoupit novému, a to, co bylo považováno za způsob života a standardní definici  ,,normálního života”, se musí přizpůsobit  novému proudu světla a životu, jenž nyní vstupuje na jeviště. Takové je to nyní pro celý svět, neboť starý způsob dělání věcí se chystá ustoupit novému vědomí, které  obestře národy a svět. Toto nové vědomí zazáří světlem jasnějším než kdy předtím na vnitřní mechanismy myšlení, cítění a rozhodování lidí v jejich každodenních životech. Vše, co je skryto před očima druhých, se nám stane zřejmým, a pohnutky, které nejsou zrovna žádoucí, budou také pro osvícené vědomí viditelné.

Toto vyšší vědomí má být darem, ačkoliv s sebou přináší nezbytnost konečně se vypořádat se vším tím, co bychom nejraději sami před sebou schovali nebo odložili až do té doby, kdy by nám připadalo vhodnější to opět vylovit. Nicméně vědomí probouzející se k pravé přirozenosti Já je obrovskou a nevyčíslitelnou hodnotou, protože dává každé duši možnost, aby se konečně osvobodila od všeho, co jí brání v uskutečnění jejího plného potenciálu. Toto omezení není založeno na okolnostech protékajících naším životem, které přicházejí a odcházejí, spíše závisí na vnitřní povaze myšlenek a přesvědčení, které spočívají hluboko v nás a definují naše vyhlídky a plody našeho života. To jsou stavební kameny, z nichž je tvořen proud života.

V tomto okamžiku se ještě pořád přesun směrem k většímu zviditelnění našeho Já tiše pohybuje našimi jemně-hmotnými kanály a v naší vnitřní krajině vytváří jen malý rozruch. Ještě není zdaleka vnímán jako vlna změn, jíž je, a jen ti z nás, kteří jsou citlivější na příliv a odliv myšlenek a pocitů, nebo  se náhle musí potýkat se silnějšími přívaly temnoty a negativity, si začínají uvědomovat, co tato vlna přináší. A přesto si během krátké doby mnohem více lidí všimne věcí, které byly skryty, a budou potřebovat vědět, co by měli provést se všemi rovinami myšlenek a pocitů, jež se pojednou stanou součástí jejich běžného vědomí.

Aby se toto pochopení mohlo zakořenit v místě, kde může dojít k uzdravení a transformaci, musí do ,,obrazu” vstoupit Bůh. Fenomén osvíceného vědomí není způsoben námi samotnými, ani nějakými vnitřními pohnutkami, ani jakoukoliv vnější okolností. Fenomén probouzení je spíše vyvolán Božským načasováním a nařízením, které konečně rozezněly zvuk volání, aby se lidstvo posunulo kupředu a aby světlo pravdy posvítilo do domény běžného vědomí.  Jedná se o čas velkého pročištění lidstva, čas propouštění všeho, co je třeba opustit, aby se každá z duší mohla osvobodit.

Existují tací, kteří budou nadále zatvrzelí vůči svému vlastnímu procesu učení a kteří jej budou popírat i u ostatních, a někteří lidé budou mít pocit, že je s nimi špatně nakládáno, nebo že jsou ponižováni či napadáni – a to svým vlastním Já a vnitřním životem, jenž se otevírá.

 

V tomto čase je důležité si pamatovat, že to, co začíná ve zmatku, skončí s nadějí. Co začíná stresem z věcí, které jsme nikdy předtím nezakusili, skončí jednoduchostí bytí a rozšířeným prostorem v nás, jenž přinese větší klid a větší schopnost se o sebe sama opravdově podělit s druhými. A nakonec to také přinese větší uvědomění si Boží lásky a Božích darů, jichž se dostává lidstvu.

Všechny formy života postupují k tomuto dalšímu schůdku probuzeného vědomí a všechny přírodní formy budou též ovlivněny stoupajícím světlem uvědomění. Avšak lidská bytost bude ovlivněna nejvíce, neboť právě lidské vědomí je diferenciované těmi nejjemnějšími a nejkomplexnějšími způsoby a odpovídá nejvíce emocionální oblasti existence. Na každý pád, na tuto výzvu k probuzení zareaguje veškerá příroda, a rostlinný i zvířecí život  nám bude připadat mnohem živější, zářivější a vědomější.

To je onen zázrak doby, v níž se nacházíme a na niž všechny duše čekaly, doby, kdy se Bůh, jenž  existuje ve všech bytostech bez výjimky, stane viditelnějším, a běžná realita - tak, jak je přítomna ve stromech, potocích, oblacích, vzduchu, mlze, zemi - projeví konečně viditelně světlo, které bylo odedávna součástí struktury forem života, avšak nikdy součástí jejich vyzařování. Nyní bude život světlo vyzařovat.

A je důležité, aby ti, kteří se této doby obávají, věděli, že všichni, kdož jsou zde na Zemi, sem přišli proto, aby se stali součástí této velké přeměny, a že neexistuje nikdo, komu by se nedostalo božské pomoci, stejně jako pomoci od světla jeho vlastní duše. Hudba této duše začne znít mnohem hlasitěji v uších a srdcích každého z nás, a každý začne nacházet vnitřní vedení, jež ho provede novotou a nejistotou tohoto období.

Nechť jsou požehnáni ti, kteří sem přišli spolu zažít velké probuzení Země a lidského vědomí, k němuž v současnosti dochází. Nechť jsou všichni požehnáni a nechť všichni vnímají pravou povahu posvátné Boží reality, jež přichází požehnat Zemi.

https://www.lightomega.org

(Reprodukce celku nebo částí tohoto českého překladu je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.)