Konvergence vědomí - Devět vln kosmické pyramidy na konci času

13.07.2010 10:05

Konvergence vědomí - Devět vln kosmické pyramidy na konci času

(Carl J. Calleman)

Vlna Jednoty 17. - 18. července 2010

Hlavní body článku:

  • Mayský kalendář je o vás.
  • Podle starých Mayů je stvoření vesmíru ovlivněno devíti vlnami.
  • Nyní se blížíme konci osmé vlny, a mimo to aktivaci deváté a nejvyšší úrovně, která završí evoluci vesmíru.
  • Manifestace jednoty vědomí přinesená devátou vlnou si vyžádá záměr ze strany lidských bytostí, aby ho spoluvytvořily.
  • Konvergence vědomí, 17.-18. července 2010, je pro ty, kteří jsou ochotni nastavit záměr pro vytvoření jednoty vědomí v deváté vlně systému mayského kalendáře.

Vytvoření záměru pro jednotu vědomí deváté vlny mayského kalendáře.

V posledních letech došlo k výraznému zájmu o mayský kalendář a obzvláště o jeho konec, takže mnozí se ptají, co nám to říká o budoucnosti. Je překvapivé, že mnozí lidé tuto otázku kladou, jako by odpověď neměla nic společného s nimi samotnými nebo s volbami, které učiní. Jen málo lidí zdá se vzalo v úvahu, že naplnění kosmického plánu si vyžádá, aby se lidé chopili role spolutvůrců tohoto božského plánu. Tím neříkám, že lidské bytosti mohou prostě stvořit cokoliv chtějí a kdykoliv. Vlny vědomí uvedené v mayském kalendáři stále definují rámec naší existence a to, co můžeme nebo nejsme schopni vytvořit v dané éře. Přesto bude podporována pouze kreativita, která je konzistentní s novou vlnou, a to bude opět evidentní, když vstoupíme do deváté, nejvyšší vlny systému mayského kalendáře. Je proto vhodné se zeptat, co vědomí deváté vlny vytvoří a co si to vyžádá od nás, abychom byli schopni přistoupit k tomu stát se spolutvůrci, spolu s touto vlnou.

Abychom se s tím vypořádali, musíme se poradit se starodávnými Mayi a podívat se do jejich jediného textu, který popisuje význam konce jejich kalendáře, monument Tortuguero 6. Ten říká, že v době entity devátého kroku, „sestoupí“ Bolon Yookte (obrázek 1). * V přímočařejší řeči to znamená, že kombinace devíti kosmických sil, pohyby deváté vlny, se budou plně manifestovat zároveň. V tomto starodávném mayském způsobu pohledu na význam konce kalendáře tak není nic, kde by se mluvilo o konci světa. Spíše je konec kalendářního systému o dokončení, či naplnění evolučního procesu, který probíhal od počátku času a vedl ke světu, jaký je dnes.

Těchto devět kosmických sil je devět evolučních kroků (podsvětí), a každý je tvořen prostřednictvím třinácti energií (Dnů a Nocí), na kterých je prorocký mayský kalendářní systém vytvořen, systém, se kterým významné události biologické a historické evoluce extrémně dobře korelují. Různý pokrok sebou nese různý rámec vědomí, a v současné době jsme nejsilněji ovlivňováni osmou vlnou. Je to nicméně devátý a nejvyšší z těchto vlnových pohybů, který přinese konečný posun do jednotného vědomí, který bude kulminovat v době, kdy kalendář skončí. Cítím, že je nanejvýš důležité pochopit, že těchto devět kosmických sil nejedná od lidských bytostí odděleně, ale jedná prostřednictvím svého vlivu na nás, a tak se budou manifestovat jen do té míry, do jaké se s nimi lidského bytosti zarovnají. Cítím, že rovněž potřebujeme vzít v úvahu to, že spolutvoření této nejvyšší deváté vlny si vyžaduje, abychom opravdu byli jejímu účelu oddáni. Je to v rámci příprav na tuto poněkud záhadnou devátou vlnu, kdy vyzývám k oslavám konvergence vědomí, 17.-18. července 2010, jako záměrného bodu při zarovnání se s nejvyšší a nejrozhodnější vlnou systému mayského kalendáře, s devátou vlnou.

Mnoho lidí má intuitivní pocit, že konec mayského kalendáře přinese posun ve vědomí. Přesto je jen ojediněle jasně uváděno nebo vysvětlováno, co přesně je zdrojem takového posunu, jak se to stane, nebo jakou to bude mít povahu. Nicméně možná že posuny ve vědomí jsou ve skutečnosti jen o málo více záhadné, než jak si mnoho lidí má tendenci myslet. V podstatě, k posunům ve vědomí docházelo od počátku času a nadále k nim dochází kdykoliv, kdy je v mayském kalendáři nějaký výrazný energetický posun, jako mezi jeho Dny a Nocemi.

 

Obr. č. 1 - Kosmická pyramida, či devítistupňový bůh (Bolon Yookte), jehož devět vln se bude manifestovat zároveň, až mayský kalendář skončí.

I přes všechny předešlé posuny v kosmické historii nicméně cítím, že u nového vědomí, které má být podle očekávání vytvořeno devátou vlnou, je něco velmi zvláštního a významného.

Pro začátek, protože vše, co víme, 9. vlna je určena k tomu, aby přinesla posun do jednotného vědomí, kdy lidstvo již nebude ovládat žádný temný filtr (viz obrázek 2). Jinými slovy se staneme „transparentními/průhlednými“ a věřím, že toto je konkrétní vědomí – vidění reality jaká je, bez oddělení – na které čeká tak mnoho lidí. Nejen tak ledajaké vědomí, ale Jedno Vědomí, které přesahuje dualitu minulosti a pomáhá lidským bytostem vidět jednotu všech věcí. Důvod, proč může být tento druh jednotného vědomí prospěšný pro planetu i lidstvo, je ten, že to vede k překonání veškerého oddělení (mezi mužem a ženou, člověkem a přírodou, vládcem a ovládaným, východem a západem atd.). Cítím, že bez takového posunu ve vědomí by svět dříve nebo později zanikl. Lidé s dualistickým a oddělujícím myšlením jsou jako rakovinné buňky v těle Země, bez většího ohledu na její větší celek, a nakonec by způsobili kolaps celého jejího ekosystému. Pouze posun do jednotného vědomí navždy zastaví bezuzdné plenění Země a na hlubší úrovni nám umožní pochopit, že jsme součástí stvoření a musíme žít v harmonii s ním. Ale dojde k takovému posunu automaticky?

Obr. č. 2 - Polarity jing-jang lidské mysli vytvořené pěti nejvyššími vlnami kosmické pyramidy (Bolon Yookte).

Jak bylo zmíněné výše, posuny v globálním vědomí mají svůj původ v rezonanci s kosmickými silami popsanými mayským kalendářem. Tudíž ačkoliv někteří mohli dočasně zažít změněné stavy vědomí, je to pouze do té míry, do jaké je posun vyvolán v souladu s kosmickým plánem, jak můžeme pochopit z tohoto mayského kalendáře, který tu zůstane. Takže pouze u deváté vlny může být posun do jednotného vědomí považován za něco, čehož čas skutečně nadešel. Je to vlna, která završí všechny předešlé evoluce lidstva a vytvoří most, který nám umožní vstoupit do nového světa, který bude následovat po konci mayského kalendáře.

Na druhou stranu, student mayského kalendáře bude vědět, že aby se tento posun ve vědomí manifestoval, musí být lidské bytosti v rezonanci s ním a do jisté míry aspoň podvědomě učinit volbu se s ním sladit. Takže rozsáhlý posun ve vědomí není něco, co se může stát proti vůli lidských bytostí. Obzvláště na nejvyšších úrovních evoluce, jako devátá vlna, se to může stát pouze prostřednictvím lidských bytostí, které si zvolí sloužit jako spolutvůrci. Bohužel mnozí byli vedeni k víře, že je třeba čekat na nějakou fyzikální událost, jako posun pólů, Nibiru, sluneční erupce nebo galaktické zarovnání, která má za následek pasivní přístup, který učiní mayský kalendář slabším a události posune mimo vliv moci lidí. Nicméně věřím, že jak říkají Hopi: „My jsme ti, na které jsme čekali.“ Pokud se zavážeme udělat vše, co se dá, můžeme spoluvytvořit jednotné vědomí s devátou vlnou.

Jak mnozí čtenáři tohoto článku možná zažili, existují spirituální praktiky, ozdravné techniky a metody pro osobní rozvoj, které v podstatě způsobují dočasné posuny ve vědomí a zkušenost jednoty všech věcí. Přesto se zdá, že aby tyto transformace hrály pozitivní roli v širším měřítku, chybí odhodlání "kritického množství" lidí k vytvoření světa založeného na takovém jednotném vědomí. Takže hlavní věcí konvergence vědomí 17.-18. července 2010 je vytvořit tento mocný záměr. V podstatě existuje věc, kterou můžeme udělat vždy – a je to v silách všech lidských bytostí – a tou je záměr vytvořit a manifestovat jednotné vědomí. Jak student zákona přitažlivosti bude vědět, všechny manifestace začínají záměrem a bez záměru nejsou žádné výsledky.

Konvergence vědomí – vlna jednoty je tak pro všechny, jejichž záměrem je manifestovat Jednotu Vědomí. (Může být důležité zdůraznit, že nejde o záměr jakéhokoliv posunu ve vědomí, ale do JEDNONÉHO vědomí). Ať věříte v cokoliv, ať máte jakýkoliv světonázor, stále je ve vaší moci posunout sebe i ostatní. Navrhovaná data jsou vhodná pro vytvoření záměru manifestovat jednotu vědomí během deváté vlny při zarovnání s kosmickým plánem.  Bez takového celosvětového záměru je nejisté, zda vůbec na této Planetě k posunu dojde, ať už na individuální, nebo kolektivní rovině.

Na základě vytvoření takového záměru v konvergenci vědomí se zdá být přirozené, že lidé budou chtít také provést obřady a zúčastnit se spirituálních praktik, které jsou manifestacemi takového jednotného vědomí, a budou hledat všemožné cesty k trvalným výsledkům. V podstatě na konvergenci vědomí by se mělo pohlížet jako na začátek procesu směřujícího k nekonečnému prohlubování jednotného vědomí. To je druh závazku, který bude nezbytný. Pro ty, kteří touží po naplnění kosmického plánu, by Konvergence Vědomí měla být vstupním bodem do spoluvytváření spolu devátou vlnou a něco, čeho bychom neměli  nikdy nechat. Začít se řídit mayským kalendářem denně může být z hlediska rámce, poskytnutého devátou vlnou, být samo o sobě významným faktorem pro vývoj jednoty vědomí. Pouze díky termínům se projekty stávají skutečností, a kalendář nám poskytuje časový rámec, ve kterém to musí být dosaženo.

Zdá se důležité, že manifestace spojené s konvergencí vědomí jsou plánovány velmi pečlivě a vyjadřují toto nové jednotné vědomí, takže nejsou jen bezmyšlenkovitě aplikovanými vyjádřeními starého světa, ve kterém jsme žili. Pokud například jsou součástí těchto oslav umělecké výtvory, zdá se být moudrým zvážit, jestli prosazují jednotu všeho, nebo jestli vytváří zkušenost oddělení mezi umělci a publikem. Totéž se může týkat provádění obřadů, pokud není vůdce opravdu všeobsažný. Dobrým příkladem obřadu, který je vyjádřením jednoty vědomí, je podle mého to, kdy Jack Sully v Avatarovi je vzat jako člen lidí Pandory. Dále, jestliže jsou pro vytváření jednoty vědomí cenné duchovní praktiky, měli bychom uvážit, zda nevyloučit irelevantní uctívání zakladatelů a různých guru. Možná, že tiché a "nevýrazné" společné techniky (postupy) jsou v podstatě nejmocnější manifestací jednoty vědomí. Bez ohledu na to je ale důležité, aby účastníci podpořili svá slova činy a znovu nevytvářeli struktury nadvlády. Jak to udělat, bude záležet na rozhodnutích místních organizátorů a zde pouze zdůrazňuji důležitost přistupovat k této otázce s novým pohledem a velkou pozorností věnovat detailům.

Název Konvergence Vědomí je narážkou na Harmonickou Konvergenci, mysl otevírající shromáždění 17.-18. srpna 1987 (1 Imix a 2 Ik) a tak je důležité zdůraznit vztah mezi těmito dvěma shromážděními, a proč je po tak mnoha letech druhé, 17.-18. července 2010 (13 Eb a 1 Ben). ** Důležitým společným rysem obou konvergencí je, že obě jsou (v podstatě) časově umístěny do zdvojených pohybů osmé a deváté vlny mayského kalendáře, a proto odráží energetický posun, který předznamenává související transformace vědomí, přinášené těmito vlnami. Jinak řečeno: Harmonická konvergence znamenala kvantový skok k osmé vlně, stejně jako Konvergence Vědomí bude znamenat kvantový skok k deváté vlně. *** (Tudíž to lze chápat jako Druhou Harmonickou Konvergenci). Nebo, pokud pro srovnání zahrneme sedmou vlnu a její předvlnu (viz obrázek 3), můžeme vidět, že to bude znamenat přípravu na devátou vlnu, tedy to, co evropská renesance znamenala pro moderní svět industrialismu jako kvantový skok. Co se však nyní liší, a co je výzva pro konvergenci vědomí, je, že o tomto kroku nelze říct, že je v zájmu jednotlivých jedinců, ale spíše v zájmu celého lidstva.

Pro začátek, protože vše, co víme, 9. vlna je určena k tomu, aby přinesla posun do jednotného vědomí, kdy lidstvo již nebude ovládat žádný temný filtr (viz obrázek 2). Jinými slovy se staneme „transparentními/průhlednými“ a věřím, že toto je konkrétní vědomí – vidění reality jaká je, bez oddělení – na které čeká tak mnoho lidí. Nejen tak ledajaké vědomí, ale Jedno Vědomí, které přesahuje dualitu minulosti a pomáhá lidským bytostem vidět jednotu všech věcí. Důvod, proč může být tento druh jednotného vědomí prospěšný pro planetu i lidstvo, je ten, že to vede k překonání veškerého oddělení (mezi mužem a ženou, člověkem a přírodou, vládcem a ovládaným, východem a západem atd.). Cítím, že bez takového posunu ve vědomí by svět dříve nebo později zanikl. Lidé s dualistickým a oddělujícím myšlením jsou jako rakovinné buňky v těle Země, bez většího ohledu na její větší celek, a nakonec by způsobili kolaps celého jejího ekosystému. Pouze posun do jednotného vědomí navždy zastaví bezuzdné plenění Země a na hlubší úrovni nám umožní pochopit, že jsme součástí stvoření a musíme žít v harmonii s ním. Ale dojde k takovému posunu automaticky?

Jak mnozí čtenáři tohoto článku možná zažili, existují spirituální praktiky, ozdravné techniky a metody pro osobní rozvoj, které v podstatě způsobují dočasné posuny ve vědomí a zkušenost jednoty všech věcí. Přesto se zdá, že aby tyto transformace hrály pozitivní roli v širším měřítku, chybí odhodlání "kritického množství" lidí k vytvoření světa založeného na takovém jednotném vědomí. Takže hlavní věcí konvergence vědomí 17.-18. července 2010 je vytvořit tento mocný záměr. V podstatě existuje věc, kterou můžeme udělat vždy – a je to v silách všech lidských bytostí – a tou je záměr vytvořit a manifestovat jednotné vědomí. Jak student zákona přitažlivosti bude vědět, všechny manifestace začínají záměrem a bez záměru nejsou žádné výsledky.

Konvergence vědomí – vlna jednoty je tak pro všechny, jejichž záměrem je manifestovat Jednotu Vědomí. (Může být důležité zdůraznit, že nejde o záměr jakéhokoliv posunu ve vědomí, ale do JEDNONÉHO vědomí). Ať věříte v cokoliv, ať máte jakýkoliv světonázor, stále je ve vaší moci posunout sebe i ostatní. Navrhovaná data jsou vhodná pro vytvoření záměru manifestovat jednotu vědomí během deváté vlny při zarovnání s kosmickým plánem.  Bez takového celosvětového záměru je nejisté, zda vůbec na této Planetě k posunu dojde, ať už na individuální, nebo kolektivní rovině.

Na základě vytvoření takového záměru v konvergenci vědomí se zdá být přirozené, že lidé budou chtít také provést obřady a zúčastnit se spirituálních praktik, které jsou manifestacemi takového jednotného vědomí, a budou hledat všemožné cesty k trvalným výsledkům. V podstatě na konvergenci vědomí by se mělo pohlížet jako na začátek procesu směřujícího k nekonečnému prohlubování jednotného vědomí. To je druh závazku, který bude nezbytný. Pro ty, kteří touží po naplnění kosmického plánu, by Konvergence Vědomí měla být vstupním bodem do spoluvytváření spolu devátou vlnou a něco, čeho bychom neměli  nikdy nechat. Začít se řídit mayským kalendářem denně může být z hlediska rámce, poskytnutého devátou vlnou, být samo o sobě významným faktorem pro vývoj jednoty vědomí. Pouze díky termínům se projekty stávají skutečností, a kalendář nám poskytuje časový rámec, ve kterém to musí být dosaženo.

Zdá se důležité, že manifestace spojené s konvergencí vědomí jsou plánovány velmi pečlivě a vyjadřují toto nové jednotné vědomí, takže nejsou jen bezmyšlenkovitě aplikovanými vyjádřeními starého světa, ve kterém jsme žili. Pokud například jsou součástí těchto oslav umělecké výtvory, zdá se být moudrým zvážit, jestli prosazují jednotu všeho, nebo jestli vytváří zkušenost oddělení mezi umělci a publikem. Totéž se může týkat provádění obřadů, pokud není vůdce opravdu všeobsažný. Dobrým příkladem obřadu, který je vyjádřením jednoty vědomí, je podle mého to, kdy Jack Sully v Avatarovi je vzat jako člen lidí Pandory. Dále, jestliže jsou pro vytváření jednoty vědomí cenné duchovní praktiky, měli bychom uvážit, zda nevyloučit irelevantní uctívání zakladatelů a různých guru. Možná, že tiché a "nevýrazné" společné techniky (postupy) jsou v podstatě nejmocnější manifestací jednoty vědomí. Bez ohledu na to je ale důležité, aby účastníci podpořili svá slova činy a znovu nevytvářeli struktury nadvlády. Jak to udělat, bude záležet na rozhodnutích místních organizátorů a zde pouze zdůrazňuji důležitost přistupovat k této otázce s novým pohledem a velkou pozorností věnovat detailům.

Název Konvergence Vědomí je narážkou na Harmonickou Konvergenci, mysl otevírající shromáždění 17.-18. srpna 1987 (1 Imix a 2 Ik) a tak je důležité zdůraznit vztah mezi těmito dvěma shromážděními, a proč je po tak mnoha letech druhé, 17.-18. července 2010 (13 Eb a 1 Ben). ** Důležitým společným rysem obou konvergencí je, že obě jsou (v podstatě) časově umístěny do zdvojených pohybů osmé a deváté vlny mayského kalendáře, a proto odráží energetický posun, který předznamenává související transformace vědomí, přinášené těmito vlnami. Jinak řečeno: Harmonická konvergence znamenala kvantový skok k osmé vlně, stejně jako Konvergence Vědomí bude znamenat kvantový skok k deváté vlně. *** (Tudíž to lze chápat jako Druhou Harmonickou Konvergenci). Nebo, pokud pro srovnání zahrneme sedmou vlnu a její předvlnu (viz obrázek 3), můžeme vidět, že to bude znamenat přípravu na devátou vlnu, tedy to, co evropská renesance znamenala pro moderní svět industrialismu jako kvantový skok. Co se však nyní liší, a co je výzva pro konvergenci vědomí, je, že o tomto kroku nelze říct, že je v zájmu jednotlivých jedinců, ale spíše v zájmu celého lidstva.

 

Obr. č. 3 - Tři nejvyšší vlny kosmické pyramidy a jejich přípravné vlny (v jiném měřítku). 

Příklady, jak vize na počátku předvlny připravuje na celou vlnu. Jen si vezměte, jak mnoho vynálezů (na papíře) Leonarda da Vinci kolem r. 1498 zvěstovaly skutečné průmyslové objevy sedmé vlny, či jak harmonická konvergence zvěstovala silně zvýšený zájem o mayský kalendář v osmé vlně.  Z tohoto srovnání (obrázek 3) můžeme vidět, že konvergence vědomí není sama o sobě začátkem deváté vlny, která nezačne dříve než 9. března 2011. **** Tyto oslavy spíše iniciují vlnu, předvlnu, která předchází a dláždí cestu deváté vlně a přímo k ní vede. Konvergence vědomí je tedy obrovsky důležitá jako okamžik pro vytvoření záměru jednoty vědomí, i když to se plně vyvine až později, s devátou vlnou. Možná to bude v podstatě poslední příležitost lidstva pro vytvoření takového záměru, který téměř jistě musí existovat v raném stádiu, pokud se máme povznést nad ekonomický chaos, který můžeme očekávat v následujících letech. Podle mého názoru naděje pro budoucnost spočívá přesně v tom, že se naučíme surfovat na této deváté vlně, a tím překonávat všechnu dualitu a konflikty nižších podsvětí. Pokud tomu tak je, je třeba též očekávat, že konvergence vědomí se setká s velkým odporem těch sil, které chrání  na egu založené fungování starého světa a masivní hierarchie, které byly vytvořeny. Jako malý příklad poslouží to, co se v komerčních médiích strhlo okolo "2012", všechny ty spekulace, co se bude dít, jako by to, co se stane, nezáleželo na tvořivém záměru a volbě lidí. Přirozeně budeme také čelit svému vlastnímu cynismu a apatii ve vztahu ke stavu světa, a vrátí se nám myšlenky, jako: „to není možné“, „svět se nezmění“ atd., a z tohoto důvodu bude potřeba silné oddanosti.

Konvergence vědomí má být velmi všeobsahující událostí pro každého, kdo se chce podílet na vědomí jednoty, bez ohledu na svůj názor na mayský kalendář či něco jiného. Je to o pozitivním a konstruktivním využití příležitosti, a tak účast si vyžaduje pouze uvědomění a vhled, že posun ve vědomí musí vyjít z evolučního procesu, jehož jsme v současné době součástí. Takže posun do jednoty vědomí není něco, co na nás prostě spadne z nebe v nějakém dnu v budoucnosti, ale může vzejít pouze z okamžiku, ve kterém se nyní nacházíme. Je to základní princip zákona přitažlivost a prozřetelnost přichází pouze pokud se opravdu odhodláte, to se ale zatím ve větším měřítku nestalo.

Aby tato událost byla úspěšná při vytvoření záměru pro posun do vědomí deváté vlny, bude žádoucí masivní účast i v přípravných fázích. Přípravné úsilí sdílely miliony lidí, které mají záměr posunu ve vědomí. Aby se to stalo, bude proto třeba kolektivního úsilí, a již bude nutno provést volbu zúčastnit se vytvoření záměru, který zde byl probírán. Z počátku bude velká potřeba lidí šířit výzvu ke konvergenci (sjednocování) vědomí po celém světě. Je důležité kontaktovat organizace a přimět je se toho chopit. Pak tu bude potřeba lidí, kteří přispějí svými jedinečnými příspěvky a seznámí s tím prostřednictvím internetových stránek, sociálních médií a dalších sítí. Bude také potřeba financovat mnoho aspektů aktivit a lidi, což lze udělat prostřednictvím www.CommonPassion.org, 501c3 neziskové veřejně prospěšné korporace. Pak bude potřeba kreativního plánování událostí a vytvoření sítě mezi nimi. Jednotlivci a organizace, kteří si přejí se zúčastnit tohoto globálního programu, se mohou připojit k diskusím o konkrétnostech sdílené záměru a spojit se s ostatními po celém světě, kteří budou spoluvytvářet tuto zamýšlenou vlnu jednoty vědomí. Diskusní fórum bylo založeno na: https://forum.commonpassion.org/viewforum.php?id=50.

Mým vlastním názorem je, že je to poslední příležitost, kterou budou lidské bytosti mít, aby se skutečně sladily s kosmickým plánem. Je to teď nebo nikdy, a pokud si myslíte, že konvergence vědomí nemá nic společného s vámi, pravděpodobně jste nestudovali mayský kalendář dostatečně vážně. Takže při vaší účasti na transformaci světa nemohou být žádní prostředníci, když kalendář skončí. Konečný sestup Bolon Yookte - 9. vlny (devíti pánů času či devíti podsvětí, či jakémukoliv názvu dáváte přednost) - záleží na nás, a není bezdůvodné, že číslo "9" je posvátné v mnoha duchovních tradicích. "9" je osudové číslo lidstva, a proto bude vaší vlastní volbou, jestli chcete být součástí spoluvytváření tohoto osudu.

Carl Johan Calleman, Stockholm, 11. Ahau (7. března 2010).

Poznámky:

Carl Johan Calleman má Ph.D, z fyzikální biologie na univerzitě ve Stockholmu a byl hlavním výzkumníkem univerzity ve washingtonské v Seattlu a expertem na rakovinu u WHO. Je autorem Účelový vesmír (Inner Traditions, 2009), knihy, která představuje novou teorii biologické evoluce založené na kosmickém stromu života. V současné době učí na internetové Mezinárodní metafyzické univerzitě (https://www.intermetu.com).

Svůj první projev se zmínkou o konci mayského kalendáře měl v r. 1979 a je jediným profesionálním vědcem, který studoval význam mayského kalendáře (mnoho profesionálních mayistů studovalo kalendář jako takový, ale ne jeho skutečný základ v biologické a historické evoluci). Je mimo dalších věcí autorem Vyřešení největší záhady naší doby: Mayského kalendáře (Garev, 2001) a Mayský kalendář a Transformace vědomí (Inner Traditions, 2004). Jeho internetová stránka je www.calleman.com a je také spojen s internetovými stránkami www.mayanmajix.com, https://mayaportal.lucita.net a www.shiftoftheages.com.

Vysvětlivky:

* Viz například můj článek o monumentu Tortuguero: http://www.calleman.com/content/articles/the_tortuguero%20_monument.htm.

** Konvergence vědomí není založena na dnech tzolkinu, ale spíše na fraktálním zrychlení času devíti vln. Přesto se můžeme dnu této události podle tzolkinu věnovat. Takže 17. červenec 2010 je 13 Eb, jedno z nejzáhadnějších denních znamení, které se obvykle překládá jako Cesta nebo Tráva, protože souvisí s číslem 13, tento den je velmi typickým denním znamením Eb. Cesta obvykle znamená cestu života nebo cestu nahoru po kosmické pyramidě, a tráva znamená kořenovou událost. Obvykle jsou lidé narození v tomto denním znamení ti, které zajímá sedm generací do budoucnosti, dělají mnoho dobra, ale nehledají září reflektorů pro sebe.

*** Tak nebyla konvergence původně chápána Tony Shearerem a José Arguelles. Shearer, domorodý Američan, který tato data navrhl jako první, viděl harmonickou konvergenci jako konečný bod třinácti nebes, začínajících v r. 843, a devíti pekel (52-letých období), která následovala po přistání Hernano Cortéze ve Vera Cruz v r. 1519. A Arguelles prosazoval toto schéma v Mayském faktoru. Zatímco toto může sloužit jako průvodní proroctví, které intuitivně vedlo k identifikaci data harmonické konvergence 16.-17. srpna 1987 (1 Aligátor a 2 Větry), podle mého názoru to stěží slouží jako teoretické pochopení toho, proč jsou tato data skutečně energeticky důležitá. Takže harmonická konvergence byla definována více mytologicky, než vědecky, protože v té době nebyla vědomostní základna o mayském kalendáři téměř neexistující. Nyní víme, z mayských zdrojů, že 13+9 nelze považovat za lineární sekvenci, ale že každé z devíti podsvětí se skládalo ze třinácti nebes (takže podle mayských knih Chilam Balam „devět pánů času (Bolon-ti-ku) zajalo třináct pánů času (Oxlahun-ti-ku)“, a tím stvoření integrovalo pyramidovou, spíše než lineární strukturu. Ať jsou si toho již lidé vědomi, nebo ne, celá evoluce vesmíru od počátku velkého třesku byla také úzkostlivě mapována ve světle mayského kalendáře a verifikována masivními empirickými důkazy.

**** Sám jsem pravděpodobně přispěl ke zmatku, který panuje ohledně začátku hnutí Vesmírné Vlny (Podsvětí) a poskytl jsem k tomu různé časy. Víme však, že kalendář se vyvíjí podle pohybů devíti vln, kde nejdelší z nich byla v počátku vesmíru, a všechny se od sebe vzájemně liší faktorem dvacet. Podle takového fraktálního pohledu by pak prorocký systém mayského kalendáře byl dlouhý pouze 234 dní, tvořených 13 různými obdobími uaxaclahunkin (18 dny). To umísťuje začátek deváté vlny na 9. března 2011 a začátek předvlny (konvergence vědomí) na 17. července 2010. To jsou okamžiky v čase, kdy se očekává, že výrazně označí frekvenční nárůst a urychlení času.

Jak se blížíme k době, kdy se všech devět vln, vyvíjejících se různou rychlostí, bude zároveň plně manifestovat (28. října 2011, 13 Ahau), dojde tedy k významným komplexním vzorům, překrývajících se s těmito vlnami. 260 denní období posvátného kalendáře budou mít nezpochybnitelnou energetickou existenci, a tak, jako součást toho překrývání, budou pokračovat jako třetí stupeň rakety směřující ke zrodu nového světa, který začal 9.9.9 (9. září 2009, viz prosím https://www.calleman.com/content/articles/999_and_the_mayan_calendar.htm. Z tohoto důvodu je datem začátku dvou příštích cyklů tzolkinu 27. květen 2010 a 11. únor 2011, a zůstane to rovněž důležitou dobou pro oslavu zarovnání s kosmickým plánem, a potenciálně velmi důležitým pro přípravu na konvergenci vědomí a skutečnou devátou vlnu.

Zdroj:  Translation  www.osud.cz