Kruh v obilí v Anglii ze 22.5.2010 - červnová změna fází, přepólování

11.06.2010 15:20

  Kruh v obilí u větrného mlýna ve Wiltonu v Anglii z 22.5.2010

Werner Johannes Neuner

Fotky: www.CropCircleConnector.com

(Přeložila Martina M. pro www.channeling.wbs.cz - zkrácená verze bez obrázků, obrázky naleznete na originálu

https://www.meinthema.com/templates/de/static/wernerneuner/News/Grafiken/KornkreisWiltonWindmill2.pdf )

Má zakódované poselství. Tento kruh v obilí hovoří o změně fází, o přepólování, o zásadní změně paradigmat.

Poukazuje na dvě data: na kosmický kříž 26.6.2010 a na změnu epochy 21.12.2012.

Obsahuje naléhavé varování, skicuje globální krizi a zároveň ukazuje cestu řešení.

Převedením linií do ASCII-Code, dávají znaky v levém sektoru smysl. Rozluštěním vznikne: e ^ ( h i ) p i ) 1 = 0

Což je matematická rovnice, zvaná Eulerova rovnost (také Eulerova identita): eiπ + 1 = 0

Jsou zde však dvě chyby: „h“ je navíc a místo „+“ je „)“. Spletli se? Při bližším zkoumání zjistíme, že to byl záměr.

Znamená to bod obratu. Při meditaci mi bylo sděleno, že se jedná o změnu fází, o přepólování, o zásadní změnu paradigmat jako centrální téma naší doby.

Červí díry ve hmotě

Řešení je v ASCII-Code. V řadě nul a jedniček tvoří vždy 8 jeden „Byte“. Každý „Byte“ odpovídá nějakému číslu nebo podle ASCII-Code nějakému znaku. Např. Byte 01100001 má hodnotu 97 a podle definice ASCII-Code platí: 01100001 = 97 = „a“. pro počítač tedy znamená 01100001 totéž, co pro nás malé „a“.

e ^ ( h i ) p i ) 1 = 0

Eulerova rovnost ale správně zní: eiπ + 1 = 0

e ^ ( i ) p i + 1 = 0

1. chyba „h“navíc. Hodnota „h“ je 104.

2. chyba je „)“, jehož hodnota je 41, přičemž správný znak, „+“, má hodnotu 43.

A číslo 43 je magickým číslem.

Když nahlédneme do periodické tabulky prvků, každý atom má své atomové číslo. (1, He, helium; 2, Li…) Atomová čísla od 1 až do 83. Z toho stabilních prvků je 80 a dva mají z důvodu radioaktivity jen určitou životnost (poločas rozpadu) a rozpadají se. Jsou to právě čísla 43 a 61 (červí díry), která se při umělém vyrobení během nejkratší doby rozpadnou. Jsou rozhraním k transcendentnímu nebo vícedimenzionálnímu světu. Představují most mezi viditelným a jemněhmotným (pro nás zatím neviditelným) světem.

Čísla 41 a 43 jsou prvočísla a tvoří pár. 43 a 61 tvoří další pár. Když sečteme 43 + 61 = 104, což je hodnota 1. chyby.

Obě chyby poukazují na Červí díry ve hmotě.

Slunce, Měsíc a hyperprostor

U rovnice  eiπ + 1 = 0 se jedná o úhel π = 180°. 180° to je znázornění protilehlých bodů, protilehlé pozice, pólů, polarity, v astrologii tzv. opozice. Když je Měsíc v opozici na Slunce, tak máme úplněk.

1. chyba h je (nejen) pro Helios, Slunce; také pro hyperprostor!

2. chyba ) znamená srpek Měsíce?

A další významná opozice Měsíce a Slunce je 26. června 2010. Tento den máme ale i celou řadu dalších opozic.

Ještě k „h“: je-li to zkratka pro Slunce, znamená to, že Slunce sjednocuje a spojuje obě červí díry ve hmotě do jediné. Tímto spojením pólů nastane změna fází, přechod na jinou úroveň, především na úrovni vědomí, v netušené míře!

Slunce (a pro nás také Země) utváří podmínky času a prostoru, což definoval Albert Einstein ve své teorii relativity. Dá se to vyložit také tak, že nám Slunce otevírá nový prostor. Kdy? 26.6.2010 nebo 21.12.2012 nebo oba dva dny?

V současnosti je možné na Slunci pozorovat elektromagnetické fenomény, které skutečně vypadají jako posun fází v časoprostorovém kontinuu. Opakovaně zdánlivě „mizí“ prostor kolem Slunce, je možné pozorovat zvlněnou deformaci prostoru, časoprostorové vlny a zakřivení, které vedou do jiného prostoru.

Slunce spojuje dva póly k Jednotě. Tímto sjednocením může dojít ke zkratu: ke kosmickému orgasmu, který se rozvine něčím novým, novým prostorem! Tento prostor je darem, neboť v tomto hyperprostoru to konečně dává smysl. Vzniká nová, korigovaná, o jednu fázi posunutá realita.

Přesně to popisuje druhý kruh (opět číslo 2) z 9.5.2010, který vznikl naproti Stonehenge. Oba póly jsou obklopeny 7 oblouky. Nápadné je, že prodloužení středových bodů pólů a centrálního kruhu vede přímo do centra Stonehenge.

Stonehenge vznikl na konci mladší doby kamenné, vytvořila jej vyspělá kultura, která žila v dokonalém souladu s Matkou Zemí. Vytvořili pole míru, které obepínalo celou zeměkouli. Měli vědění míru a lásky, které bylo zkoumáno a vyučováno především ženami a kněžkami. Ke konci jejich epochy, když se toto pole stále více stávalo obětí šířícího se pole války a moci, vystavěli monumentální kamenné kruhy. Do těchto kamenů vložili informaci lásky a míru, abychom si na ni, 5000 let později, pomalu vzpomněli.

Tím je jasné, co je míněno přepólováním: Vystoupení z pole strachu a znovuprobuzení pole míru a Lásky v nové podobě, probuzení vyléčené Matrix!

Písmeno „h“ pochází z fénické abecedy a znamená tam „Heta“. Bylo převzato v řecké abecedě, kde se z něj stalo „Eta“ (ή), 7. písmeno řec. abecedy. Počáteční písmeno řec.slova „Helios“ (ἥλιος) je tato Eta. Dále je to 2. prvek periodické tabulky s atomovým číslem 2, helium, pojmenovaný po Slunci. 2, tedy nový náznak polarity.

Také první kruh v obilí z 5.5.2010 v Old Sarum má m.j. téma 7 (7 kruhů) a polaritu a naznačuje datum 26.6.2010, den, kdy Země, Slunce a dalších 7 planet vytvoří obrovský kosmický kříž. Kruh vznikl 13 dní po zborcení vrtné věže u Mexika a 4 x 13 dní před 26.6.2010. všechna tato data byla podle Neunerova kalendáře (vychází z májského) vždy přesně na začátku příslušné vlny. Také odstup 2. a 3. kruhu v obilí je 13. dní.

„h“ má hodnotu 104 (součet červích děr 43 + 61), což je 8 x 13.

1. kruh vznikl 4 x 13 dní před 26.6.2010.

Číslo 13 sympatizuje s měsíčními cykly, s měsícem, s Lunou, řecky Selene (Σελήνη) odkud vznikl název prvku Selen, který má atomové číslo 34.

A číslo 34 je zrcadlovým obrazem (fázovým posunem) červí díry 43!!!

A mezi 3. kruhem v obilí 22.5.10 a 26.6.10 leží přesně 34 dní!

V periodické tabulce jsme našli prvky pojmenované po Slunci a Měsíci. Je tam i nějaký po Zemi? Ano! Telur, podle latinského „tellus“ – Země, odpovídá řeckému „Gaia“, Matka Země.

Telur má atomové číslo 52! První kruh v obilí z 5.5.2010 vznikl 52 dní, 4 x 13 dní, tedy 4 vlny po 13 dnech před 26.6.2010.

Navíc ASCII-Code pro číslo 52 odpovídá přesně číslu 4!

4 je číslo Matky Země, 4 větrů, 4 elementů, 4 sil.

4 je číslo rovnoramenného kříže.

4 je číslo uskutečnění.

Umístění kruhu v obilí také vždy hraje roli. Kruh z 22.5.2010 je umístěn u větrného mlýna v řepkovém poli a vznikl přesně měsíc po explozi ropné věže u Mexika. Tato katastrofa je hlubokou ránou v již tak ohrožené biosféře Matky Země.

Ohrožení zemské biosféry vychází z těžkého a ropného průmyslu. Používání ropy jako hlavního zdroje energie s sebou přináší vytváření masivních válečných polí. Matrix strachu a matrix násilí jsou udržovány díky ropě.

Tato ropná skvrna u Mexika je viditelná z vesmíru. Je znamením válečného pole lidstva a boje lidí proti Gaie, proti Matce Zemi. Musím zdůraznit, že tento boj je „přikázaný Bohem“ („Podmaňte si Zemi…!“, Genesis 1,28) a že je na čase se od tohoto „Boha“ konečně odklonit a osvobodit.

Větrný mlýn je také znamením, že zacházení s energií může nejen fungovat jinak, ale brzy musí fungovat jinak. Koncept zásobování energií musí být decentralizován, lokálně organizován a nezávislý na státních a kontrolních orgánech.

Větrný mlýn je symbolem větrné energie.

Ale také řepkové pole je symbolem pro rychle proveditelný odklon od ropy. Řepkový olej je obnovitelný zdroj energie, šetrný k životnímu prostředí.

Proč už to dávno není? Daňové zatížení ropy je 80%! Když natankuješ za 1000,- Kč, stát získá 800,- Kč. Lukrativní obchod, nebo?

26.6.2010 a 21.12.2012

Konstelace planet 26.6.2010 je jak velmi nápadná, tak velmi vzácná! Zde je postavení planet z heliocentrického pohledu. Všechny planety s výjimkou Neptunu tvoří velký kosmický kříž. Máme mnohé opozice a také úplněk.

Na horizontální rovině stojí:

Saturn, Mars a Venuše (společně!), Slunce, Jupiter a Uran.

Na vertikální rovině stojí:

Merkur, Slunce, Země, Měsíc a Pluto.

Jen Neptun se přímo nepodílí na dění. Takovéto konstelace vytvářejí na jedné straně silné napětí, na druhé straně také otevírají nové prostory!

Měli bychom přestat planety považovat za nevědomé a neživé objekty a shluky mrtvé hmoty. Když je začneme chápat jako vědomé a velkolepé bytosti, budeme tak moci odhalit mnohá kosmická mystéria….

… a především zacházení s Gaiou, Velkou Matkou Zemí a Pramatkou, bude konečně opět láskyplnější a ohleduplnější!

Velkolepé planetární a solární bytosti znají tento moment kosmického kříže již dlouho a vědí, že tyto momenty mohou využít, pokud chtějí. To, co se děje na Zemi, vytváří masivní nesoulad, který pomalu začíná působit rušivě na celý sluneční systém. Toto dění v sobě ale skrývá enormní šance k evoluci. Proto planetární a solární bytosti již dlouhou dobu velmi přesně pozorují, jak se vyvíjí lidské vědomí.

Tvůrci kruhů v obilí vědí více.

Hovoří o přepólování, změně fází a dávají to do vztahu s 26.6.2010 (a 21.12.2012).

To znamená, že 26.6.2010začne přepólování, které vytvoří nový a volný prostor. Toto přepólovaní bude hrát pro nás lidi významnou roli především na úrovni vědomí.

Nebudeme posunuti automaticky z jedné úrovně na druhou, vyšší, krásnější. Neopustíme naše krásná pozemská těla, abychom „vzestoupili“ do nějakého transcendentního světa. Jedná se o jasné a vědomé rozpoznání, o co skutečně jde.

A zde nám kosmické síly otevírají nový prostor, do kterého můžeme nahlédnout silou našeho vědomí a silou svého srdce.

Jinak řečeno:

Kosmické síly, především elektromagnetické síly Slunce, které v zemské atmosféře stále znovu způsobují pročišťující geomagnetické bouře, tyto síly mocně působí na naše vědomí. Zlepší se naše vnímání, uvidíme věci a prozřeme souvislosti, které nás udiví.

V našem vědomí dojde k rozsáhlým přepólováním. Budou se týkat opouštění starých vzorců myšlení, jako např. vědomé odklonění od tyranského Boha, jakož i osvobození od implantovaných pocitů viny.

Přepólování se týká nového a svobodného pohledu Lásky.

Přepólování se týká osvobození se z matrix strachu a násilí.

Přepólování nás vede k novému, vědomému souladu s Matkou Zemí, s veškerým Bytím a s vyléčenou Matrix.

Osvobozujeme se z násilné matrix a ze spárů těch, kdo nás ovládají (mám na mysli Bohy a jejich vazaly v lidské podobě, kteří na sebe strhli pozemskou moc a „právo“, kontrolu nad ní však pomalu ztrácejí). Když tuto Matrix opustíme, potřebujeme prostor, kam můžeme vstoupit, prostor, kde můžeme žít uzdravenou Matrix.

Takové prostory a místa jsou na naší planetě natolik vzácné, že nejsou pro všechny přístupné. Z tohoto důvodu není momentálně možné žít v míru a Lásce. Moc mocných a matrix strachu jsou všudypřítomné, i v nás!

Avšak prostor, který se podle příslibů kruhů v obilí otevírá, to je prostor, do kterého vstoupí každý silou svého vědomí. Když se podaří Láska na Zemi, i kdyby to bylo jen na pár hodin v jednom jediném člověku nebo u jediných milenců, zanechá tato zkušenost lásky stopu v tomto nově se otevírajícím prostoru, která zůstane navždy. Stopu Světla, stopu Lásky, která zůstane viditelná až za hranicemi zemské atmosféry.

Každá zkušenost a zážitek Lásky a míru tento prostor oživí, naplní a ozdobí. Síla tohoto prostoru bude narůstat. Písně uzdravené Matrix jsou hymnami, které naplní tento prostor.

Každý člověk, který má odvahu vystoupit z matrix násilí, propustit vzorce myšlení a má odvahu kráčet a žít v souladu s Matkou Zemí a se veškerým bytím, bude moci vstoupit do tohoto prostoru. Každý člověk bude v tomto prostoru prostřednictvím svého vědomí a svého srdce zažívat léčebné impulsy a zanechá tam zkušenost svého vyléčení.

To, co člověk v tomto prostoru najde, bude jak vně, tak i uvnitř sebe. To je jedno tajemství Univerza, že vše, co se vytváří ve velkém, se nalézá ve tvém vlastním zdravém středu.

A pak, až tato vyléčená Matrix bude v nově vzniklém prostoru léčení dostatečně silná, zruší matrix strachu a konečně se opět stane dominující (po tisíciletích potlačování).

To je plán Hvězdného Mistra a planetárních bytostí.

21.12.2012

Každému znaku Eulerovy rovnosti je možné podle ASCII-Codu přiřadit číslo. e odpovídá číslu 101, ^ číslu 94 atd., tím dostaneme tuto řadu:

101 94 40 104 105 41 112 105 41 49 61 48

Sečteme-li tato čísla, dostaneme číslo 901. Také to obsahuje poselství.

2. chyba v rovnici, „)“ místo „+“. To nám sugeruje, abychom k získanému součtu přičetli „+“, což odpovídá číslu 43.

Tedy: 901 + 43 = 944

Kruh v obilí u mlýna vznikl 22.5.2010. Připočteme-li k němu 944 dní, dostaneme 21.12. 2010!

Přepólování, změna fází, změna paradigmat v současnosti získává důležitý impuls. Obzvláště 26.6.2010. Prostor léčení, ve kterém se začíná rozvíjet uzdravená Matrix, se otevírá.

A příští impuls, který tomuto prostoru výborně poslouží, je 21. prosinec 2012.

Prostor léčení

Slunce spojuje obě „červí díry“ ve hmotě k jednotě a tím vytváří „zkrat“ a kosmický orgasmus, prostřednictvím kterého se nový prostor rozvine. Tento nový prostor působí na naše pole vědomí. Tento nový prostor je darem kosmických sil. Je to prostor vědomí a prostor léčení, ve kterém se mohou sbírat zkušenosti uzdravené Mtrix, bez možnosti překrytí rušivými poli.

V tomto prostoru léčení získá uzdravená Matrix sílu, aby mohla opět dominovat ve fyzickém, třídimenzionálním světě. Náš přístup k tomuto prostoru léčení se uskuteční prostřednictvím našeho vědomí a naší schopnosti lásky. To je tedy ten „Vzestup“ a přechod do nového světa.

Přístup k tomuto prostoru léčení se podaří přes tyto „červí díry“ ve hmotě. Tam má matrix strachu své mezery, které není schopna uzavřít. Tam unikneme strachu a vzpomeneme si na vědění Lásky a na vědění míru!

Tento prostor léčení je od nás vzdálen méně než atomovou délku od nás.

Tento prostor léčení se nachází v našem vlastním středu, když jsme v souladu, v souladu s pramatkou Gaiou a v souladu se vším Bytím.

Kruh v obilí u mlýna hovoří o tomto novém prostoru, který si ještě neumíme v jeho matematické řeči představit.

Eulerova rovnost eiπ + 1 = 0 popisuje speciální bod v komplexní rovině čísel. S touto komplexní rovinou čísel jsou dnes v elektrotechnice prováděny zcela centrální výpočty, i když komplexní číslo, logicky vzato, neexistuje. 

Komplexní čísla vyplynou z kořene „aus -1“ … (nejsem matematik, tak nevím, jak to matematicky vyjádřit v češtině – pozn. překl.)

… a ten neexistuje.

Matematikové nejsou tak malicherní. Napíšou místo kořene „aus – 1“ jednoduše „i“ a vesele s ním počítají dál. Všechny výpočty sedí, protože se tak staví ulice, mosty, televizory a počítače. Všechno věci, které reálně existují. Věci, které by ale vlastně existovat neměly, protože kořen „aus – 1“ vůbec neexistuje.

Tak jak se z komplexní roviny čísel reálně odvíjí především elektronika, tak se nám v současnosti otevírá zcela reálný transcendentní prostor, ve kterém vzniká Zdravá Matrix. Tento prostor nás obklopuje a zároveň je uvnitř nás. Klíčem k tomuto prostoru je harmonie, soulad.

A tvůrci kruhů v obilí vědí, že tento prostor bude od 26.6.2010 s pomocí kosmických sil přístupný, především s pomocí hvězdného Mistra Slunce. Bude přístupný pro každého, kdo je v harmonii.

Varování v kruhu obilí (str. 15 originálu)

Tak jak jsou poselství tohoto kruhu nadějná, stejnou měrou jsou i dramatická v něm zašifrovaná varování pro lidstvo.

První varování se ukazuje opakovaným zdůrazněním přepólování a změny fází, spolu s Eulerovou funkcí ex. Tato funkce představuje růst, který se vymknul kontrole. Když se podíváme na růst obyvatelstva na celém světě, tak ho nalezneme. Dávno překročil zdravou a přirozenou míru. Nárůst v posledních desetiletích je obrovský.

Když se nárůst populace nějakého druhu takto vymkne, stane se tento druh parazitem. Nemocný parazit zabíjí svým narušeným vědomím svého hostitele, na kterém žije. Duševně narušeným parazitem je v současnosti člověk a hostitelem je pramatka, Matka Země. Když hostitel zemře, zahyne také parazit. A to by nám mělo být konečně jasné!

Globální psychická porucha, kterou v sobě nese člověk, je načrtnuta několika málo slovy. A stejně tak psychicky vysoce narušený „Bůh“ přikazuje lidem si podrobit Zemi. Jedním dechem přikazuje lidem se bezmezně množit a „plnit“ Zemi (Gen, 1:28).

Člověk je poslušný tomuto „Bohu“ a ztrácí svůj soulad s posvátnými písněmi Matky Země. A růst populace exploduje…

… a jde ruku v ruce s fatálním vzorcem myšlení, že hospodářství musí stále dál a dál narůstat. Když světová ekonomika za rok naroste jen o půl procenta, již se hovoří o hospodářské krizi!

Narůstající hospodářství je však možné pouze s celosvětově narůstající populací. Více lidí potřebuje více věcí, a když je více nakupováno, roste ekonomika.

Avšak tímto stálým „víc a víc“, tímto „rychleji a rychleji“, je nejen narušována biosféra naší planety, ale již pomalu hrozí kolaps!

Měli bychom se konečně odvážit vyslovit, že je naléhavě nutné redukovat světovou populaci, pokud má být nadále možný život na této planetě a má být zachována krása této planety. Snížení počtu obyvatel se může uskutečnit jen skrze uvědomění především v chudých a přelidněných zemích této planety. Způsob „rozvojové pomoci“ (zprostředkováním „hodnot“ naší konzumní společnosti a umělé vytváření potřeb) je kontraproduktivní.

Vědomá a zdravá redukce obyvatel prostřednictvím snížení porodnosti jde ruku v ruce se zdravou redukcí světového hospodářství a ruku v ruce s radikální změnou finančního systému. Globalizace finančního systému je globalizací moci a globalizací válečného systému. Zdravé odstranění finančního systému je přirozené otočení úrokového systému, u kterého nepoužité peníze ztrácejí na hodnotě (negativní úroky pro blokované peníze a bezúročné půjčky peněz).

Avšak mocnosti stojící za finančním systémem, za světovým hospodářstvím a za chtěným nárůstem počtu obyvatel jsou enormní.

Prostor, který se nám nyní otevírá a o kterém hovoří kruh v obilí u Wiltonu, tento prostor je je pro ony tyranické mocnosti (a „Bohy“) nedotknutelný!

Kruh v obilí hovoří o obrácení.

Eulerova exponenciální funkce symbolizuje nemocný nárůst. Obrácenou funkcí toho je však „přirozený logaritmus“, ona funkce, která popisuje zdravý a přirozený růst.

Druhé varování kruhu v obilí je neméně brizantní! (str. 17)

V příslušné polovině sektorů kruhu jsme našli Eulerovu rovnici:

e ^ ( h i ) p i ) 1 = 0

K ní příslušné hodnoty čísel byly 101 94 40 104 105 41 112 105 41 49 61 48.

Součet těchto čísel je 901.

Uděláme-li totéž s pravými sektory kruhu, tak předběžně – před přepólováním – dostaneme nesmysly: ¡ × — – Ö _ – Ö Î Â Ï š

S číselnými hodnotami 61 215 151 150 214 143 150 214 206 194 207 154.

Součet těchto čísel je 2159.

Dlouho jsem tomuto číslu nerozuměl. Pak mě napadlo, že obě čísla jsou dělitelná 17.

První kruh roku je z 5.5.2010.

Kruh v obilí z Wiltonu vznikl 22.5.2010, tedy přesně o 17 dní později!

To ale ještě nebylo všechno.

Vydělíme-li 901:17, získáme číslo 53.

Vydělíme-li 2159:17, dostaneme 127.

2159 je součet těch znaků, které nebyly přepólovány. 127 je příslušný dělitel. 901 je součet znaků po přepólování, 53 příslušný dělitel.

ASCII-Code pro 53 je „5“.

ASCII-Code pro 127 je tlačítko k vymazání!!!

5, číslo Venuše, číslo zlatého řezu, číslo posvátné geometrie a tím číslo Uzdravené Matrix. To je jedna varianta, jedna cesta. Alternativa je vyjádřena tlačítkem k vymazání, což nemůže být dramatičtější!

A to nám odhaluje mimořádně naléhavé poselství:

Pokud se neuskuteční přepólování a změna paradigmat, dojde k vymazání, ke zhroucení systému. Provede-li se však přepólování, změna fází a paradigmat, rozvine se uzdravená Matrix!

Doslov

Tvůrci kruhů v obilí s námi navázali jasnou a matematicky hravou formou kontakt. Úmyslně dělají „chyby“, aby nás navedli na stopu svých zašifrovaných poselství. Jistě se tím baví, když luštíme jejich poselství a tleskají radostí, když to či ono odhalíme. Komunikují s námi ASCII-Kódem, celosvětově běžným počítačovým kódem. A znají jej velmi přesně, hrají si s ním a tím stavějí dorozumívací mosty k jejich vědomostem. Znají nás lidi patrně dlouho a zjevně jim na tom záleží, abychom pochopili, jak niterně jsme spolu propojeni – my, lidské vědomí, a vědomí této krásné planety, Gaia.

Tato informace je k dispozici bezplatně. Můžeš ji volně kopírovat a šířit. Mám radost, pokud se touto cestou zúčastníš stvoření nového vědomí!

Děkuji!

Kéž se toto přepólování uskuteční léčivým a prospěšným způsobem!

Ve spojení

Werner Johannes Neuner

Květen 2010 , www.WernerNeuner.net