KRUH V OBILÍ - ŘEKA ŽIVOTA, 2. ČÁST

21.06.2010 09:50

 

ŘEKA ŽIVOTA

Werner Johannes Neuner

Přeložila Martina M. pro www.channeling.wbs.cz , obrázky naleznete na originále: https://www.meinthema.com/templates/de/static/wernerneuner/News/Grafiken/KornkreisWindmillTeil2.pdf

Po zveřejnění rozluštění kruhu v obilí ve Wiltonu jsem obdržel řadu e-mailů s množstvím dalších nápadů a odkazů. Jeden z nich poukazoval na další smysluplnou řadu znaků.

A to tehdy, když na pravých částech sektorů kruhu použijeme ASCII-7-Code. První znaky se vynechají (jsou to vždy 1) a přečte se následujících 7 znaků, zevnitř ven.

ASCII-7-Code byl používán původně, než musel být nahrazen dnes běžným, obsáhlejším ASCII-8-Code.

Vzniklo toto:   ,But45x459!y

But je jasné, znamená „ale“. Vypadá to, jakoby k první části existovalo doplnění nebo rozšíření, nějaké „ale“…

9, ŘEKA ŽIVOTA

Okamžitě je nápadné, že jsou obě čísla, jak 45, tak 459, dělitelné 9.

Navíc je číslo 9 zdůrazněno vykřičníkem!

A 9 je symbolem pro Řeku života! To je výklad podle karet „Orákulum Venuše“ (Venus-

Orakel).

Patrně se jedná o toto poselství:

Slunce vytváří nový prostor. Tento prostor je jak kolem tebe, tak v tobě.

Oddej se však řece života, abys mohl do tohoto prostoru opravdu vstoupit!

A tato řeka života hraje centrální roli ve Výzvě Hopiů!

Výzva Hopiů

Tato výzva byla doručena lidmi kmene Hopi před několika lety. Je to velmi hluboký a cestu ukazující text, který chci uvést v plném znění:

„Nacházíme se ve strhující kosmické řece. Ta je tak silná a mocná, že se jí budou mnozí lidé obávat. Pokusí se držet na břehu. Budou mít také pocit, že je to od sebe roztrhne, a z tohoto důvodu budou velmi trpět.

Věz, že má tato řeka svůj záměr a cíl!

Moudří indiáni Hopi nás vyzývají, abychom se pustili břehu a nechali se vtáhnout do středu řeky. Své hlavy máme držet nad vodou, abychom mohli vidět ty, kteří jsou stejně jako my sami s důvěrou a radostí poháněni proudem.

V tuto dobu si nemáme nic brát osobně a ani vztahovat pouze na sebe. Pokud tak činíme, začne se naše spirituální cesta a náš růst blokovat. Doba osamoceného vlka je pryč. Orientujte se na skupinu, na spoluobčany. Vyškrtněme „boj“ z našeho slovníku, z našeho vědomí.

Vše, co každý den konáme, by mělo být považováno za posvátný akt.

Nehledej žádné vůdce mimo sebe sama. získej zpět svoji vlastní sílu a udržuj si ji pro svůj rozvoj. Už neexistují žádné mapy, žádná vyznání víry a žádné filosofie.

Od nynějška přicházejí pokyny přímou cestou z Univerza. Plán bude odhalován, milisekundu za milisekundou, neviditelně, intuitivně, spontánně a láskyplně. Jdi do buňky a tvá buňka tě naučí všechno, co je k vědění.“

Tento text nepotřebuje žádné další interpretace.

4, USKUTEČNĚNÍ a

5, PRADŮVĚRA A UZDRAVENÁ MATRIX

Obě další čísla také stojí za pozornost. Pokud vycházíme z jejich archetypického významu, nalezneme následující:

4 symbolizuje sílu uskutečnění. Je to číslo 4 elementů, 4 větrů, 4 elementárních sil kvantové fyziky, ze kterých se skládá naše viditelná realita.

U čísla 4 se jedná o reálné uskutečnění a o konkrétní realizaci.

Číslo 5 je venušské, je obalující jako nějaká atmosférická mřížka, která nás neustále obklopuje. Tato síť nás zachytí pokaždé, když procházíme těžkými obdobími. Je to atmosférická síť, která byla utkána z písní uzdravené matrix. Můžeme důvěřovat, že stále funguje. Číslo 5 je v 13-systému zrcadlením čísla 9.

Můžeme důvěřovat Řece života, že zná svůj cíl.

Uzdravená matrix je ten mír a ono naplnění, o kterém již tak dlouho sníme.

Věř tomu, že se může uskutečnit uzdravení matrix.

A dovol uzdravené matrix, aby se uskutečnila ve tvém životě! Měj k tomu odvahu!

SKOK DIMENZÍ NEBOLI PŘECHOD Z 4. DO 5. SVĚTA

Číslo 4 a 5 má ještě další komponentu. Jde o pohyb z 4 do 5.

A podle proroctví Hopiů jde o přechod ze 4. světa do 5. světa. Nacházíme se uprostřed tohoto přechodu!

Pokud to vyložíme jako narážku na dimenze, pak to znamená:

Nyní se nacházíme ve 4-dimenzionální realitě, v realitě prostoru a času. Prostor je 3-dimenzionální, čas (podle našeho chápání) je 1-dimenzionální. Eulerova rovnice, která byla vyobrazena v kruhu v obilí (1. část), se zabývá 4-dimenzionálním prostorově-časovým kontinuem.

V časoprostoru se otevírá nový, rozšířený prostor. Nad tímto prostorem se uskutečňuje znovuprobuzení zdravé matrix, kolem nás jakož i v nás samotných.

Ale:

Do tohoto nového prostoru můžeme vstoupit jen tehdy, když budeme připraveni jít za hranice doposud známého.

Obě „červí díry“ 43 a 61 jsou mezerami ve 4-dimenzionálním časo-prostoru.

CHROMOZOMY X A Y

Co znamená x a y v   ,But45x459!y ?

V různých fórech o kruzích v obilí se diskutuje o tom, že by to mohlo znamenat souřadnice x a y. Avšak když sledujeme tuto stopu, nikam nevede. Mnohem srozumitelnější je, když x vyložíme jak ženský chromozom x a y jako chromozom y.

Opět se tedy jedná, jako u Eulerovy identity, o polaritu mužské a ženské prasíly.

Pro obě platí:

Oddej se uskutečnění zdravé matrix.

To platí jak pro ženy, tak i pro muže. Pro muže má však odevzdání se řece života centrální význam!

LUCIFEROVA HÁDANKA

Samozřejmě jsem tuto druhou část poselství analyzoval i matematicky. Nápadné bylo, že číslo 459 je opět číslo dělitelné 17. Číslo 17 se v tomto kruhu v obilí stále objevuje a již dalo důležité klíče (viz 1. část).

Když jsem pak sečetl ASCII hodnoty znaků ,But45x459!y, věděl jsem, že jsem na správné stopě! Součet je 884.

Rozložení na „primfaktory“ dá:

884 = 2² * 13 * 17 = 4 * 13 * 17.

Máme zde opět dělitel 17! A ještě víc! Centrální roli zde hrají následující čísla:

4 , 13 a 17, což nás vede k ohromujícímu výsledku!

Nemohl jsem tomu uvěřit, když jsem hledal informace k číslu 17. našel jsem známou „Luciferovu hádanku“, zveřejněnou matematikem Hansem Freudenthalem.

Zarážející bylo, že právě Euler(!) v této hádance hrál centrální roli. Hádanka zní:

Známí matematikové Carl Friedrich Gauß a Leonhard Euler po své smrti skončí v pekle. Lucifer jim slíbí svobodu, pokud uhodnou dvě celá čísla mezi 1 a 100, které si vymyslel.

Friedrichovi prozradí produkt a Eulerovi součet obou čísel. Na to vznikne mezi matematiky následující dialog:

Gauß: „Obě čísla neznám.“

Euler: „To mi je jasné.“

Gauß: „Nyní vím obě čísla.“

Euler: „Pak už je teď vím taky.“

Euler dostal číslo 17(!) jako součet obou čísel a Gauß číslo 52 (to je 4 krát 13, popř. polovina čísla 104, které hraje v 1. části významnou roli).

A řešení, na které musel přijít Euler, bylo:   4 + 13 = 17

Není to neuvěřitelné?

Když tuto hádanku pochopíme jako symbol, nalezneme:

Lucifer zastupuje blokovače, toho, kdo člověka brzdí ve svém rozvoji a drží jej v materiální hustotě.

Řešení spočívá v nalezení 2 čísel. Když jsou obě čísla nalezena, otevírá se cesta ke svobodě, ke svobodě dalšího rozvoje lidstva a ke splnění našich hlubokých tužeb. Obě čísla, o kterých kruh hovoří, jsou „červí díry“ 43 a 61.

Z těchto dvou čísel musí být vytvořen součet, sjednocení.

A především:

Řešení nenalezne jeden o samotě. Řešení nalezneme jen tehdy, když svoji mysl kolektivně propojíme. Čas osamoceného vlka je pryč! Přišel čas spolupráce na všech úrovních!

Ještě další hrátky s čísly:

Kruh v obilí vznikl 22.5.2010. Vrátíme-li se o 17 dní, dojdeme k 8.5.2010. Jak tento den, tak i 9.5. jsou ve znamení „9, Řeka života“. Pokud máme jeden archetyp dva po sobě jdoucí dny, znamená to významné zdůraznění.

Číslo 459 můžeme rozložit: 459 = 33 * 17 = 27 * 17

Mezi 22.5. a 19.6.2010 leží 27 dní. A tento 19.6.2010 je opět ve znamení „9, Řeka života“.

SHRNUJÍCÍ VÝKLAD

Kruh v obilí u Wiltonu měl toto zašifrované poselství:

e + 1 = 0, But45x459!y

 

Analyzujeme-li toto poselství matematicky a s otevřenou myslí a bdělým srdcem, vznikne tato výzva:

Slunce spojuje polární síly do Jednoty.

Slunce spojuje čisté světlo Praotce a posvátné písně Pramatky. Tímto smyslným sjednocením v kosmické hře Lásky, tímto kosmickým orgasmem, se otevírá nový prostor.

Je to prostor, kde se znovu rozvíjí zdravá, posvátná Matrix. V tomto prostoru zanechá světelnou stopu každá zdravá a naplněná zkušenost Lásky. Tyto zkušenosti Lásky budou tento nový prostor rozšiřovat.

Tento nový prostor bude stále silněji ovlivňovat pole Země. Tento nový prostor způsobí, že písně zdravé Matrix brzy budou určovat pole. Tento nový prostor způsobí, že se uskuteční ten hluboký mír, o kterém už dlouho sníme.

Slunce sjednocuje polární síly a tím otevírá nový prostor. Tento nový prostor obsahuje celou Sluneční soustavu. A tento nový prostor se otevírá i uvnitř tebe! To, co se stane v Univerzu, stane se i v Tobě!

Avšak pozor!

Univerzální síly působí stále intenzivněji na pole Země. Řeka života nabývá na objemu a je stále víc strhující!

I když máš strach, neulpívej na břehu, ale pusť se. Propusť konvence a vzorce víry a myšlení, podle kterých jsi doposud žil/a.

Důvěřuj impulsům, které na tebe stále silněji proudí z Univerza. Důvěřuj impulsům, které proudí z tebe sama! tyto impulsy tě povedou.

Pusť se a nechej se vtáhnout do středu řeky. Tam, uprostřed řeky se rozhlížej po těch, kteří rovněž plují plni radosti a důvěry ve středu řeky. Spoj se s nimi!

Buď si jistý/á, že řeka života ví, kam teče.

A důvěřuj, že se uzdravená Matrix uskuteční.

Ve spojení

Werner Johannes Neuner, červen 2010, www.WernerNeuner.net